เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

B

bubonic plague

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An infectious disease transmitted by fleas. It is characterized by fever, chills, and the formation of swellings. Also known as the Black Plague or Black Death.
 

Buddha

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Hindu for
 

Buddhism

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Buddhism developed in India, and is based on many of the core concepts of Hinduism.. Buddhists believe in an endless cycle of reincarnation, or samsara, which is similar to beliefs of Hinduism. However, Buddhists do not believe that deities are responsible for the phenomenon. In addition, the Caste System is rejected by Buddhists who believe instead that one is reincarnated until they can achieve nirvana, best described as spiritual enlightenment.
 

bureaucracy

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The administration portion of the government.
 

Bushido

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Code of conduct for Samurai and nobles during Japanese feudalism.
 

Byzantine Empire

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(330-1453) The eastern half of the Roman Empire, which survived after the fall of the Western Empire at the end of the 5th century C.E. Its capital was Constantinople, named after the Emperor Constantine.
 

C

Cabinet System

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Collection of people who run various departments in government. Usually report to the chief executive, such as the prime Minister, or the President.
 

Caesar, Julius

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(100-44 BCE), Roman general and statesman. He is responsible for setting up the imperial system in Rome which placed his grandnephew, Augustus, on the throne.
 

calendar

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A system for keeping track of time.
 

Caliph

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
In Islam, the successor to the Prophet Mohammed.
 

calligraphy

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A form of fine handwriting.
 

Calvin, John

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1509-1564) Theologian and church reformer who developed a form of Protestantism during the Reformation. His church is known for the idea of predestination, which states certain people are predestined for heaven.
 

cannon

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A weapon which uses an iron ball as a projectile and gunpowder as the blasting agent.
 

Canon on Medicine

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A book written by Ibn Sina, a famous Islamic physician, which was an encyclopedia of Greek, Arabic, and his own knowledge of medicine. This book became the standard medical text in Europe for over five hundred years.
 

Cape of Good Hope

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Southern tip of the African continent.
 

capital

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Money that is used for investment.
 

capitalism

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An economic system based on the private ownership of the means of production and distribution of goods. Also promotes a free market regulated by supply and demand.
 

caravel

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A Portuguese ship that had a large cargo area and used two orthree masts.
 

Carbon-14 Dating

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A
 

Cardinal Richelieu

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1585-1642) French Cardinal and politician responsible for instituting absolutist practices in France.
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด