เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42
  ทั้งหมด

W

Dr. Prin Singhanart

working class

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Lowest class in most social class systems, including factory workers, miners, and others.
 

Dr. Prin Singhanart

World Bank Group

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A vast financial resource owned and controlled by its membership of over 180 countries. The purpose of the bank, established in 1944, is to provide loans and economic advice to its member countries. In 2001, the bank provided over 17.3 billion dollars in loans to over 100 different developing nations.
 

Dr. Prin Singhanart

World Health Organization (WHO)

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An organization attached to the united Nations that is concerned with the health and well being of all people. The organization works in developing nations to curb disease and other health related problems.
 

Dr. Prin Singhanart

World War I

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1914
 

Dr. Prin Singhanart

World War II

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1939
 

Dr. Prin Singhanart

Wright, Orville

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1871
 

Dr. Prin Singhanart

Wright, Wilbur

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1867-1912) American inventor. He is best know for his work with his brother Orville in the development of the airplane.
 

Y

Dr. Prin Singhanart

Yeltsin, Boris

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1931- ) President of Russia. He was elected before the breakup of the Soviet Union in 1991. He served until 1999. Yeltsin was instrumental in keeping a cout d
 

Dr. Prin Singhanart

Yin and Yang

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Symbol used to illlustrate the natural harmony that exists in the world. Everything must have an opposing force that allows the harmonious universe to exist.
 

Dr. Prin Singhanart

Yom Kippur War

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1973) War between Israel and Egypt and Syria in which Israel defeated the two capturing land from each.
 

Dr. Prin Singhanart

Young Italy

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Nationalistic movement that wanted to end foreign control of Italy. Started in 1831 by Guiseppe Mazzini.
 

Z

Dr. Prin Singhanart

Zen Buddhism

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A blending of Buddhism from India with Taoism from China. It is predominately practiced in China and Japan.
 

Dr. Prin Singhanart

Zheng He

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1371-1433?) Chinese naval explorer who sailed along most of the coast of Asia, Japan, and half way down the east coast of Africa before his death.
 

Dr. Prin Singhanart

Zionism

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Jewish nationalist movement to establish a homeland in Palestine. This movement began in the late 1800s, as anti-Semitic feelings intensified in Europe. The main leader of this movement was a journalist by the name of Theodor Herzl. Herzl's dream of a homeland for Jewish peoples was realized in 1948 with the creation of Israel.
 

Dr. Prin Singhanart

Zollverein

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A trade union among other German states formed by Prussia in the 1930s.
 

Dr. Prin Singhanart

zoology

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The biological study of animals.
 

Dr. Prin Singhanart

Zulu

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The name of a tribe of South Africa people who live in the northern part of Natal. They were the dominate tribe in the late 19th century when European Imperialism began. They resisted both the Boers and the British, but ultimately lost their homeland and freedom by 1879.
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42
  ทั้งหมด