อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์


ช่วยกันสร้างอภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์ เพิ่มศัพท์คนละตัวสองตัวก็ทำให้ได้อภิธานศัพท์ไปใช้งานกันได้
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

S

Social Darwinism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A social theory which states that the level a person rises to in society and wealth is determined by their genetic background.
 

social rights

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Rights such as freedom of expression, education
 

socialism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A political system where the means of production are controlled by the workers and all things are shared evenly. Socialist policies provide for government funding of many basic needs such as food, shelter, and medical care.
 

Society of Jesus

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Roman Catholic religious order founded by Ignatius Loyola in 1540 to setup schools and serve as missionaries, spreading church teachings.
 

Solidarity

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An independent Polish labor Union which fought against communism in Poland in the 1980s. Most notable for helping to end communism in Poland and throughout Eastern Europe.
 

Songhai

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
One of the west African Trading Kingdoms. They were rich in gold and established a vast trading network across the Sahara desert.
 

sovereignty

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The right of a country to govern itself without interference.
 

Soviet Union (U.S.S.R.)

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Union of Soviet Socialist Republics (USSR) Formed in 1922 from most of the former Russian Empire. The Soviet Union was controlled by the Communist Party headquarter in Moscow, Russia. The Soviet Union was a world superpower along with the United States, and was one of the two major antagonist during the Cold War.
 

Space Race

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Term given to the competition between the United States and the Soviet Union during the Cold War to advance their space programs.
 

Space Shuttle

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A reusable space vehicle built by the United States.
 

Spanish Armada

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A large flotilla of ships sent by Philip II of Spain to attack England in 1588 because of the Reformation. The Armada was destroyed by poor weather and the English Navy.
 

Spanish-American War

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1898) A war between the United States and Spain over the control of Cuba. The United States won this war and gained independence for Cuba, and control of the Philippines.
 

spheres of influence

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An area of one country under the control of another. In China, these areas guaranteed specific trading privileges to each imperialist nation within its respective sphere.
 

spinning jenny

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A device used to make thread.
 

spinning wheel

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A device used to make thread by spinning fibers together through the use of a big wheel.
 

Spirit of the Laws, The

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A book written by Baron de Montesquieu describing his theories on government. He states that government should divide itself according to its powers, creating a Judicial, Legislative, and Executive branch. Montesquieu explained that under this system each branch would Check and Balance the others, which would help protect the people's liberty.
 

Sputnik

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Soviet satellite put into orbit around Earth in 1957. It was the first man made satellite put into orbit.
 

stalemate

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A situation where there are no clear winners.
 

Stalin, Josef

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1879-1953) The General Secretary of the Soviet Communist Party from 1922 until 1953. Known for his brutality in dealing with opponents and his failed policies of collectivism that caused widespread famine across the Soviet Union.
 

starvation

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The process of dying due to lack of food.
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด