อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์


ช่วยกันสร้างอภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์ เพิ่มศัพท์คนละตัวสองตัวก็ทำให้ได้อภิธานศัพท์ไปใช้งานกันได้
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  ...  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

R

revolution

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
a dramatic change in ideas, practice, or government.
 

Rhodes, Cecil

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1853-1902) British statesman who was instrumental in assuring British dominance of southern Africa. He founded the De Beers Mining Company, eventually controlling 90% of the world
 

rigid social class system

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A social class system where there is no mobility. A person remains in the same class their entire life.
 

river

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A moving body of water that usually has its source in an area of high ground.
 

river delta

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The end of a river where rich deposits of silt build up. This is important to human habitation due to the excellent source of good farmland.
 

river valley

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A valley that is carved out by the river. Often have fertile land, and are the sites for the earliest civilizations.
 

Roman Catholic

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A branch of Christianity based in Rome. The original Christian church.
 

Roman Empire

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The territories ruled by ancient Rome which at one time encompassed most of the Mediterranean world and parts of France, England, and Germany. The empire lasted from 27 BCE to 395 CE.
 

Roosevelt Corollary

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A political policy of the United States by President Theodore Roosevelt that states only the United States could intervene in the affairs of South America.
 

Rousseau, Jean Jacques

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1712-1778) French writer and Enlightenment philosopher who wrote a book called, The Social Contract, where he stated that people were basically good, and that society, and its unequal distribution of wealth, were the cause of most problems. Rousseau believed that government should be run according to the will of the majority, which he called the General Will. He claimed that the General Will would always act in the best interest of the people.
 

rudder

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A device used to steer a ship. It is usually shaped like a paddle and is on the back of the boat.
 

russification

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A policy in Russia to make all of the peoples under their control conform to Russian culture and language. It was used in both the Russian Empire and later, in the Soviet Union.
 

Russo-Japanese War

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1904-1905) War between Russia and Japan over imperial possessions. Japan emerges victorious.
 

S

sacraments

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Religious practices such as baptism, and receiving the Eucharist.
 

sacred

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Worthy of or regarded with religious worship, and/or respect.
 

Sahara Desert

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The world
 

Salt March

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1930) Passive resistance campaign of Mohandas Gandhi where many Indians protested the British tax on salt by marching to the sea to make their own salt.
 

Samsara

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
In Hinduism, the term given to the endless cycle of birth, death, and rebirth.
 

samurai

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Warrior class during Japan
 

sanitation

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Services including the collection and disposal of sewage and garbage.
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  ...  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด