อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์


ช่วยกันสร้างอภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์ เพิ่มศัพท์คนละตัวสองตัวก็ทำให้ได้อภิธานศัพท์ไปใช้งานกันได้
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  ...  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

P

pharaoh

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
In ancient Egypt, title given to the ruler who was considered both king and god.
 

Philip II

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1527-1598) King of Spain from 1556 to 1598. Absolute monarch who helped lead the Counter Reformation by persecuting Protestants in his holdings. Also sent the Spanish Armada against England.
 

philosopher

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A person who seeks to understand and explain the nature of things around them. A scholar of philosophy.
 

philosophy

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A system of thought devoted to the examination of ideas such as truth, existence, reality, causality, religion, and freedom
 

Phoenicians

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An early trading civilization located in present day Lebanon and Syria along the Mediterranean. They produced various products, such as glass, papyrus scrolls, and dyes, and established trade across the entire Mediterranean Sea. The Phoenician trade empire benefited most cultures in this region. As their trade expanded, they setup colonies throughout the Mediterranean. The Phoenicians also developed an alphabet to keep track of their business dealings. This alphabet was later adopted and adapted by the Greeks and Romans, and is the basis for the western alphabets of today. Phoenician trade is responsible for the great exchange of ideas and culture that occurred during this time period.
 

pictographs

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Writing system that uses drawings of objects.
 

pilgrimage

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A religious journey to visit a shrine or other holy site.
 

Pizarro, Francisco

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1476?-1541) Spanish conquistador who was responsible for the conquest of the Incan Empire.
 

plebeian

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A member of the lower class of ancient Roman society.
 

Pol Pot

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1925-1998) Leader of Cambodia from 1975 to 1979. Pol Pot is responsible for the deaths of almost 2 million of his own people due to starvation, execution, and beatings.
 

political autonomy

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A nation governing itself independently from a centralized point.
 

political ideologies

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An organized system of political beliefs, values, and ideas.
 

political rights

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Rights such as voting, and the ability to hold public office.
 

polytheism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The belief in many gods or goddesses.
 

Pope

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Leader of the Roman Catholic Church. Chosen by the College of Cardinals.
 

Pope Urban II

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1040?-1099) The head of the Roman Catholic Church who issued the proclamation the began the First Crusade.
 

porcelain

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A hard, fine ceramic material used to make a variety of products.
 

power loom

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A device that combined thread to make cloth using steam power.
 

Pre-Columbian

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Period of North and South American history before the arrival of the Europeans in the late 15th century.
 

predestination

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The idea of Calvinist Protestants that certain people were pre-selected to go to heaven.
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  ...  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด