เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

D

Da Gama, Vasco

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1469?-1524) Portuguese explorer who, in 1498, established an all water route to India
 

Da Vinci, Leonardo

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1452-1519) An Italian painter, sculptor, engineer, and inventor. Famous works include paintings Mona Lisa and The Last Supper. Also left a variety of sketches showing flying machines and underwater boats centuries before the invention of planes and submarines.
 

Daimler, Gottlieb

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1834-1900) German inventor. He is best know for his work in the development of the gasoline internal combustion engine.
 

daimyo

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Land owning feudal lords in Japan.
 

Dalai Lama

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The spiritual leader of the Tibetan sect of Buddhism, and is considered to be the reincarnation of the bodhisattva, or "buddha-to-be."
 

dam

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A structure built to hold water in place.
 

Dante

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1265-1321) Italian poet and Renaissance writer. His greatest work is The Divine Comedy.
 

Darius I

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(558?BCE
 

de Cervantes, Miguel

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1547-1616) Spanish Renaissance writer. His greatest work is the comedic tale Don Quixote.
 

de Klerk, F. W.

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1936 - ) The white South African president who ended Apartheid in the early 1990s.
 

de San Martํn, Jos้

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1778-1850) Latin American revolutionary. He is one of the main leaders of the Latin American independence movement.
 

de Santa Anna, Antonio L๓pez

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1794-1876) Mexican general and dictator who controlled Mexico for more than 25 years. Lost war against the United States which cost Mexico present day California, Nevada, and New Mexico.
 

decimal system

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Numeric system based on ten. Created by mathematicians during the Gupta golden age in India.
 

Declaration of the Rights of Man

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Revolutionary document of the French Revolution. Written in 1789, it spelled out certain rights believed to be universal to all mankind. Patterned on the American Declaration of Independence.
 

deforestation

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The widespread destruction of the world's forests. One of the largest areas of destruction are the tropical rainforests. These forest are cut down for the hardwood lumber, to clear space for farming, for building settlements, and for grazing animals.land bridge
 

Democracy

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Government by people exercised either directly or through elected representstives.
 

democratic republic

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A political system in which a country is ruled by law, has representative government, and is democratic in nature.
 

Deng Xiaoping

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1904-1997) Chinese Communist leader. Ruled from 1978 until 1997.
 

Descartes, Rene

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1596-1650) French intellectual who challenged traditional ideas. He said that human reason was capable of discovering and explaining the laws of nature and man. The idea of human reason being superior to tradition led to the beginning of the Enlightenment, a time of political awakening that became revolution.
 

desertification

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The process in which land slowly dries out until little or no vegetation exists becoming a desert.
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด