เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

A

Dr. Prin Singhanart

arch

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A curved structure that shapes the edge of an open space, such as, a doorway, a window.
 

Dr. Prin Singhanart

Archeology

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Studies the lives of early peoples by analyzing the objects left behind by ancient civilizations.
 

Dr. Prin Singhanart

Archimedes

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(287-212 BCE) Greek mathematician and inventor. He wrote works on plane and solid geometry, arithmetic, and mechanics. He is best known for the lever and pulley.
 

Dr. Prin Singhanart

Archipelago

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A chain of islands (e.g., Hawaii, Indonesia, Japan).
 

Dr. Prin Singhanart

architect

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A person who designs buildings.
 

Dr. Prin Singhanart

Aristarchus

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(310?-250? BCE) Greek scientist who first stated that the Earth revolved around the Sun, and rotated on its axis.
 

Dr. Prin Singhanart

armistice

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A truce during wartime.
 

Dr. Prin Singhanart

Arranged Marriage

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A marriage where the marital partners are choosen by others based on considerations other than pre-existing mutual attractions of the partners.
 

Dr. Prin Singhanart

artisan

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A person who is skilled at a craft, such as weaving, or woodcarving.
 

Dr. Prin Singhanart

Aryans

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Nomadic warriors from Central Asia who migrated into India around 1500 BCE. They are responsible for many aspects of current Indian culture including their language, sacred texts called the Vedas, and a system of government that later evolved into the caste system.
 

Dr. Prin Singhanart

Asian Tigers

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Taiwan, Singapore, Hong Kong, and South Korea. These nations have experienced rapid economic growth and prosperity due to industrialization, and were aligned both politically, and economically with the West throughout the Cold War
 

Dr. Prin Singhanart

Asoka

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(?-232 BCE) King of the Maurya dynasty. He ruled nearly the entire subcontinent of India. He also was instrumental in the spread of Buddhism after his conversion.
 

Dr. Prin Singhanart

assassination

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The killing of a political leader or other public figure.
 

Dr. Prin Singhanart

Association of Southeast Asian Nations

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Multinational organization that cooperates economically by lowering trade barriers, such as, tariffs, to encourage commerce between member nations.
 

Dr. Prin Singhanart

astrolabe

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A device used to determine latitude by observing the altitude and position of the sun or other start or planet.
 

Dr. Prin Singhanart

astronomer

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A person who specializes in the study of astronomical bodies.
 

Dr. Prin Singhanart

Aswan High Dam

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Dam across the Nile River in Egypt. Created Lake Nassar and helps to create more farmland. Built between 1960 and 1970.
 

Dr. Prin Singhanart

Ataturk, Mustafa Kemal

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1881-1938) Nationalist leader of Turkey who is responsible for modernizing and westernizing his country after World War I. This enabled Turkey to resist imperialist attempts at takeover by various European powers.
 

Dr. Prin Singhanart

Atman

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
In Hinduism, the human soul.
 

Dr. Prin Singhanart

Augustus

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(63 BCE
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  (ต่อไป)
  ทั้งหมด