authentication

chứng thực / phương thức chứng thực

» Bảng từ thuật ngữ Moodle tiếng Việt