Strong Developer and Project Manager

SCORM Run Time Environment

от Daniel Denev - вторник, 4 август 2009, 16:24
 

SCORM Run Time Environment [SCORMRTE] осигурява средства за комуникация между множество електронни представянияна данни и СВО. Съществува общ начин за стартиране на учебния ресурс и общ метод за комуникация между ресурса и системата.

Спецификациите, които съставляват SCORM Run TimeEnvironment, са Data Model, Launch и Communication API.

Data Model е множество от елементи данни, които дефинират информация за осъществяване на комуникацията.СВО трябва да бъде информирана за състоянието на учебния ресурс по време насесиите на неговото трансформиране и SCO очаква да знае за това.

Launch представлява съвкупност от процедури за установяване на комуникация между предаваните ресурси и СВО ,така че те са стандартизирани посредством използването на общ API, койтопредставлява комуникационен механизъм за уведомяване на СВО за състоянието научебния ресурс (начало, край, грешка в условието) и се използва за достъп инастройка на данни (резултат, времеви ограничения и т.н.) между СВО и SCO.Компонентите, които могат да бъдат пренасяни са Assets и SCO.

Съществуват различни изисквания при пренасянето на дигитално дидактическо съдържание, които зависят от типа наресурса . СВО имат отговорността за управление на процеса на преносимостчрез използването на SCORM Content Packaging. При осигуряването на преносимост на Assets е необходимо да се използва HTTP протокол. Преносими SCO могат да бъдат управлявани само от СВО. Не е възможнодаден SCO да бъде направляван от друг SCO;

» Стандарти за електронно обучение (eLearning Standards)