SCORM Content Packaging

SCORM Content Packaging седефинира като структура за съхранение на учебни ресурси, която осигурява общ входно-изходенформат, който всяка СВО трябва да поддържа за осигуряване на преносимост.Разработен е на базата на спецификацията IMS Content Packaging. За да бъдатобменени дадени учебни ресурси е необходимо да бъде създаден специален файл,наречен пакет за обмен на данни(Package Interchange File) ( схемата по-долу ). Пакетът за обмен на данни се състои от:


  • манифест файл, описващорганизационната структура на пакета и метаданните на ресурсите, от който сесъстои;
  • физически файлове, свързани с даденитеучебни ресурси.

SCORM package structure

Пакет за обмен на данни


» Стандарти за електронно обучение (eLearning Standards)