ARIADNE

ARIADNE [ARIADNE] е фондация, която разработва проекти за развитието на висшето образование в Европа. Основната цел на тази организация е свързвана сподпомагането и усъвършенстването на многократнотоизползване на електронни учебни ресурси от университети и корпорации.
Общоприетапубликация на фондацията ARIADNE е стандартът
ARIADNE
разработка ипопуляризиране на отворени спецификации за усъвършенстване на online дейностикато поместване и използване на учебни ресурси, управление на учебния процес, обмянана учебни обекти между административни системи и СВО. IMS разполага с най-голямброй XML базирани спецификации, коитоописват ключовите характеристики на учебните курсове, уроци, задачи, обучаемигрупи, като осигуряват и структури за описание на метаданни за електроннообучение, пакетиране на ресурси и описание на структурата на задачата. IMS и AICC координират усилията си заедно с организацията IEEE/LTSC (LearningTechnology Standards Committee). В допълнение може да уточним, че AICC планирада включи IMS спецификациите в своите разработки за осигуряване на преносимост.Най-утвърдените спецификации на организацията IMS са IMS Metadata, IMSQuestion& Test Interchange и IMSContent Packaging.

» Стандарти за електронно обучение (eLearning Standards)