تأمین‌کننده‌ی میزبانی

بنگاهی که میزبانی وب‌سایت شما را در ازای یک هزینه‌ی ماهیانه بر عهده می‌گیرد.

» فرهنگ اصطلاحات عمومی