ตั๋วเงินคลัง

มาจากคำว่า Treasury Bill หมายถึง ตราสารทางการเงินระยะสั้นที่รัฐบาลเป็นผู้ออก จำหน่ายโดยวิธีประมูลและชำระเงินในราคาตราหักส่วนลด เมื่อครบกำหนดผู้ถือกรรมสิทธิ์ จะได้รับเงินเต็มจำนวนราคาตรา

» อภิธานศัพท์เศรษฐศาสตร์