ตราสารอนุพันธ์

มาจากคำว่า Derivative Instrument หมายถึง ตราสารการเงินประเภทหนึ่งที่มีมูลค่าหรือราคาของตราสารอนุพันธ์นั้น จะเกี่ยวเนื่องกับมูลค่าหรือราคาของสินค้าที่ตราสารอนุพันธ์นั้นอิงอยู่ (Underlying Assets)

» อภิธานศัพท์เศรษฐศาสตร์