พันธบัตร

มาจากคำว่า Bond หมายถึง ตราสารประเภทหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลหรือองค์กรของรัฐ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกู้ยืมเงินระยะยาวจากประชาชน การออกพันธบัตรรัฐบาล (government bond) ทำให้รัฐบาลเกิดความคล่องตัวในการจัดหาเงินทุนในการพัฒนาประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพียงแหล่งเดียว ซึ่งส่วนใหญ่จะนำไปชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ผู้ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลจะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้รัฐบาลโดยตรง และจะได้รับผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยตามอัตราและระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้รับชำระคืนเงินต้นตามราคาที่ตราไว้เมื่อครบกำหนดไถ่ถอน พันธบัตรรัฐบาลถือเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงด้านผิดนัดชำระดอกเบี้ยและเงินต้น และจะมีอายุตั้งแต่ 1 ปีไปจนถึง 20 ปี สำหรับพันธบัตรที่ออกโดยองค์กรภาครัฐจะมีชื่อเรียกตามองค์กรที่ออกพันธบัตร เช่น พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันก็มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับพันธบัตรรัฐบาล นอกจากนี้ พันธบัตรเหล่านี้มักจะได้รับการค้ำประกันจากรัฐบาลเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนในตราสารหนี้ประเภทนี้จะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้องค์กรของรัฐโดยตรงเช่นกัน

» อภิธานศัพท์เศรษฐศาสตร์