ตลาดเงิน

มาจากคำว่า Finantial Market เป็นสถานที่ให้กู้เงิน หรือ ซื้อขายหลักทรัพย์ได้แก่ที่ดิน อาคาร สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า

» อภิธานศัพท์เศรษฐศาสตร์