ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์

มาจากคำว่า Warrant หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทหนึ่งที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือ ในการซื้อหลักทรัพย์ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นอ้างอิงอยู่ (Underlying Securities) ในจำนวน ราคา และตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนไม่เห็นประโยชน์ของการใช้สิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ตามที่ระบุ ก็สามารถเลือกไม่ใช้สิทธิได้ โดยทั่วไป บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์มักจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ควบมากับหลักทรัพย์อื่น เพื่อเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัทตามเงื่อนไขที่ระบุ เรียกว่า "ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ" นอกจากนี้ ยังมีใบสำคัญแสดงสิทธิอีกประเภท ซึ่งผู้ออกไม่ได้เป็นบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นอ้างอิงอยู่ เรียกว่า "ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant)" โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ประเภทนี้จะต้องสำรองหุ้นไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ซึ่งอาจมีการสำรองหุ้นไว้เต็มตามจำนวนการใช้สิทธิ หรือสำรองไว้บางส่วน ขึ้นอยู่กับประเภทและเงื่อนไขที่ระบุ

» อภิธานศัพท์เศรษฐศาสตร์