อัตราดอกเบี้ย MOR

มาจากคำว่า Minimum Overdraft Rate หมายถึงอัตราดอกเบี้ยประเภทเบิกเกินบัญชีที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจาก ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี

» อภิธานศัพท์เศรษฐศาสตร์