ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้าย

มาจากคำว่า Capital and Finance Account หรือ KA & FA เป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างผู้มีถิ่นฐานในประเทศ กับผู้มีถิ่นฐานในต่างประเทศ โดยสินทรัพย์จะแสดงถึงสิทธิในการเรียกร้อง ขณะที่หนี้สินจะแสดงถึงภาระที่จะถูกเรียกร้อง ประกอบด้วยบัญชีทุน และบัญชีการเงิน

» อภิธานศัพท์เศรษฐศาสตร์