ผลตอบแทนการจ้างงาน

มาจากคำว่า Compensation of Employees หมายถึง รายได้ในรูปของค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

» อภิธานศัพท์เศรษฐศาสตร์