เส้นความยากจน

เครื่องมือในการกำหนดเกณฑ์ความต้องการพื้นฐานขั้นต่ำของบุคคล ถ้าบุคคลใดมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน ก็พิจารณาได้ว่าบุคคลนั้นเป็นคนจน เช่น พ.ศ.2547 เส้นความยากจนเขตเมือง คือ 1,525 บาท/คน/เดือน และเส้นความยากจนชนบท คือ 1,110 บาท/คน/เดือน

» อภิธานศัพท์เศรษฐศาสตร์