ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ

มาจากคำว่า Gross National Product หรือ GNP หมายถึง มูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายทั้งหมดที่ผลิตขึ้นในระยะเวลาหนึ่ง  โดยใช้ทรัพยากรที่คนประเทศนั้น ๆ เป็นเจ้าของ

» อภิธานศัพท์เศรษฐศาสตร์