taula

  • Sintaxi per una matriu n-dimensional:
\begin{array}
a1 & a2 & ... & an
\end{array}
  • Exemple: $$$\(\begin{array}a_{\fs{0}1}\fs{3},&a_{\fs{0}2}\fs{3},&a_{\fs{0}3}\end{array}\)$$$ dóna com a resultat $$(\begin{array}a_{\fs{0}1}\fs{3},&a_{\fs{0}2}\fs{3},&a_{\fs{0}3}\end{array})$$

» Filtre TeX