theta (lletra grega minúscula)

$$$\theta$$$ dóna com a resultat $$\theta$$

» Filtre TeX