จั๊กเดะ

หมายถึง "ไม่รู้ / ไม่ทราบ"

» อภิธานศัพท์ภาษิต (อีสาน)