เชื้อชาติแฮ้ง เหม็นสาบกันเอง ปูสอนปูให้ย่างตรง ห่อนฤสิทำได้

ตัวอย่างที่เลวหรือจะทำให้ผู้อื่นทำดีได้


แฮ้ง = แร้ง,

» อภิธานศัพท์ภาษิต (อีสาน)