comment

  • danh từ
    lời bình, bình luận
  • động từ
    bình luận

» Bảng từ thuật ngữ Moodle tiếng Việt