петък, 5 март 2021, 13:17
Сайт: Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org
Курс: Bulgarian Moodle (Български)
Речник: Нормативни актове

ЗАКОН за народната просвета

ЗАКОН за народната просвета (Legislation of Education in Bulgaria)

ЗАКОН за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

ЗАКОН за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

LAW on the educational degrees, General Education Minimum and Curriculum

ЗАКОН за професионалното образование и обучение

ЗАКОН за професионалното образование и обучение

Law on Vocational Education and Training in Bulgaria

ЗАКОН за висшето образование

ЗАКОН за висшето образование

High Education Law

ЗАКОН за научните степени и научните звания

ЗАКОН за научните степени и научните звания

Law Act on Academic Degrees and Ranks

ЗАКОН за насърчаване на научните изследвания

ЗАКОН за насърчаване на научните изследвания

LAW of Encourage the scientific research work in Bulgaria

ЗАКОН за кредитиране на студенти и докторанти

ЗАКОН за кредитиране на студенти и докторанти

LAW lending undergraduate and graduate students (student's and PhD's credits)

•Закон за кредитиране на студенти и докторанти ДВ, бр. 69 от 5.08.2008 г

Закон за кредитиране на студенти и докторанти
Обн., ДВ, бр. 69 от 5.08.2008 г., изм., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1.01.2010 г.

ЗАКОН за достъп до обществена информация

ЗАКОН за достъп до обществена информация

Law on Access to Public Information

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006 - 2015г.)

National program for development of school education and preschool education and training