Thứ bảy, 18 Tháng chín 2021, 7:37 PM
Hệ thống: Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org
Khoá học: Moodle tiếng Việt (Vietnamese Moodle) (Vietnamese Moodle)
Bảng từ: Hỏi đáp về Moodle (tiếng Việt)
V

Về hình ảnh trong moodle

Chào mọi người, em có một vấn đề nhờ mọi người giúp.

Sau khi bật filter Texnotation, em tiến hành nhập công thức. Tuy nhiên công thức sau khi nhập xong nó không thể hiển thị.


Sau đó em click vào ảnh đó thì nó ra thông báoClick doit thì nó hiện ra lỗi như sau:


The shell command
"/home/qnn/domains/qnn.vn/public_html/filter/tex/mimetex.linux" -e "/home/qnn/domains/qnn.vn/moodledata/filter/tex/9608176195573c30c6beb3cf078fdf66.gif" -- '\Large f(x)=\int_{-\infty}^x~e^{-t^2}dt'
returned status = 127
File size of mimetex executable /home/qnn/domains/qnn.vn/public_html/filter/tex/mimetex.linux is 1317676
The file permissions are: 100777
The md5 checksum of the file is be9326dfd98c19c55b37beb1acc132c7
Image not found!

No text output available


Hiện giờ e rất vội để hoan thành tiến độ. Anh chị nào có kinh nghiệm vấn đề này nhờ giải đáp giúp.