dijous, 21 octubre 2021, 09:50
lloc: Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org
Curs: Moodle en Català (Moodle en Català)
Glossari: Filtre TeX
T

tau (lletra grega minúscula)

$$$\tau$$$ dóna com a resultat $$\tau$$

taula

  • Sintaxi per una matriu n-dimensional:
\begin{array}
a1 & a2 & ... & an
\end{array}
  • Exemple: $$$\(\begin{array}a_{\fs{0}1}\fs{3},&a_{\fs{0}2}\fs{3},&a_{\fs{0}3}\end{array}\)$$$ dóna com a resultat $$(\begin{array}a_{\fs{0}1}\fs{3},&a_{\fs{0}2}\fs{3},&a_{\fs{0}3}\end{array})$$

TeX

$$TeX$$ és una notació d'expressions en caràcters ASCII, en format de text, generar sortides en formats gràfics, com ara gif, pdf, dvi, etc.

mimeTeX és un programa que s'instal·la al servidor i transforma les expressions escrites en notació TeX en imatges.

Exemple d'aplicació del filtre TeX a una expressió de text:

expressió
imatge resultant
x=\frac{-b\pm\sqr{{b^2}-4ac}}{2a}
$$x=\frac{-b\pm\sqr{{b^2}-4ac}}{2a}$$

Visiteu el lloc català de LaTeX

Theta (lletra grega majúscula)

$$$\Theta$$$ dóna com a resultat $$\Theta$$

theta (lletra grega minúscula)

$$$\theta$$$ dóna com a resultat $$\theta$$

triangle

$$$\triangle~abc$$$ dóna com a resultat $$\triangle~abc$$