เสาร์, 19 มิถุนายน 2021, 6:22AM
เว็บไซต์: Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org
รายวิชา: Moodle in Thailand (Moodle in Thailand)
อภิธานศัพท์: อภิธานศัพท์เศรษฐศาสตร์

เงินคงคลัง

ย่อมาจาก Treasury Balance หมายถึง เงินสดที่อยู่ในมือและเงินฝากของกระทรวงการคลังในที่ต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย บัญชีเงินฝากของกระทรวงการคลังที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เงินสดที่คลังจังหวัดและอำเภอต่าง ๆ เงินสดที่กรมธนารักษ์ เงินฝากของคลังจังหวัดที่ธนาคารกรุงไทยในแต่ละจังหวัดและเงินสดระหว่างทางที่รวมถึงธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ของกระทรวงการคลัง ที่อยู่ในระหว่างการขนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

เงินฝืด

ภาวะทางเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศมีน้อยไป การใช้จ่ายลดน้อยลง ทำให้ราคาสินค้าตก

เงินสำรองระหว่างประเทศ

มาจากคำว่า International Reserves / Reserves Assets คือ สินทรัพย์ต่างประเทศที่ถือครองหรือควบคุมโดยธนาคารกลางและสามารถนำ มาใช้ประโยชน์ทันทีที่จำเป็น เช่น การชดเชยการขาดดุลการชำระเงินหรือใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการดำเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน เงินสำรองระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ทองคำ สิทธิพิเศษถอนเงิน (Special Drawing Rights : SDR) สินทรัพย์ส่งสมทบกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และสินทรัพย์ในรูปเงินตราต่างประเทศ

เงินเฟ้อ

ภาวะที่ระดับราคาสินค้าสูงขึ้นเรื่อยๆ (Rising Prices) การที่สินค้ามีระดับราคาสูง (High Prices) ไม่ถือว่าเป็นเงินเฟ้อ จำเป็นต้องสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงจะเป็นเงินเฟ้อ

เงินโอนและบริจาค

มาจากคำว่า Current Transfer หมายถึง เงินบริจาค หรือเงินช่วยเหลือต่างๆ ที่ผู้มีถิ่นฐานในประเทศ (residents) ได้รับหรือโอนให้ผู้มีถิ่นฐานในต่างประเทศ (nonresidents) ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิทธิความเป็นเจ้าของในทรัพยากรที่แท้จริงหรือทางการเงิน

เส้นความยากจน

เครื่องมือในการกำหนดเกณฑ์ความต้องการพื้นฐานขั้นต่ำของบุคคล ถ้าบุคคลใดมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน ก็พิจารณาได้ว่าบุคคลนั้นเป็นคนจน เช่น พ.ศ.2547 เส้นความยากจนเขตเมือง คือ 1,525 บาท/คน/เดือน และเส้นความยากจนชนบท คือ 1,110 บาท/คน/เดือน

เส้นแสดงอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล

มาจากคำว่า Government Bond Yield Curve ประกอบด้วย

TTM ย่อมาจาก Time to Maturity หมายถึง อายุคงเหลือของพันธบัตร

Yield (%) หมายถึง อัตราผลตอบแทน

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์

มาจากคำว่า Warrant หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทหนึ่งที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือ ในการซื้อหลักทรัพย์ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นอ้างอิงอยู่ (Underlying Securities) ในจำนวน ราคา และตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนไม่เห็นประโยชน์ของการใช้สิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ตามที่ระบุ ก็สามารถเลือกไม่ใช้สิทธิได้ โดยทั่วไป บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์มักจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ควบมากับหลักทรัพย์อื่น เพื่อเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัทตามเงื่อนไขที่ระบุ เรียกว่า "ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ" นอกจากนี้ ยังมีใบสำคัญแสดงสิทธิอีกประเภท ซึ่งผู้ออกไม่ได้เป็นบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นอ้างอิงอยู่ เรียกว่า "ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant)" โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ประเภทนี้จะต้องสำรองหุ้นไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ซึ่งอาจมีการสำรองหุ้นไว้เต็มตามจำนวนการใช้สิทธิ หรือสำรองไว้บางส่วน ขึ้นอยู่กับประเภทและเงื่อนไขที่ระบุ