อาทิตย์, 9 พฤษภาคม 2021, 10:45AM
เว็บไซต์: Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org
รายวิชา: Moodle in Thailand (Moodle in Thailand)
อภิธานศัพท์: อภิธานศัพท์เศรษฐศาสตร์

บัญชีการเงิน

มาจากคำว่า Financial Account หมายถึงธุรกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการลงทุนโดยตรง (Direct Investment) การลงทุนในหลักทรัพย์(Portfolio Investment) และการลงทุนอื่น ๆ (Other Investment)

บัญชีทุน

มาจากคำว่า Capital Account หมายถึง รายรับและรายจ่ายที่เกิดจากธุรกรรมเคลื่อนย้ายเงินทุน และการซื้อขายทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดการผลิตและมิใช่ทรัพย์สินทางการเงิน