อาทิตย์, 29 พฤศจิกายน 2020, 6:53PM
เว็บไซต์: Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org
รายวิชา: Moodle in Thailand (Moodle in Thailand)
อภิธานศัพท์: อภิธานศัพท์เศรษฐศาสตร์

ธุรกรรมเคลื่อนย้ายเงินทุน

มาจากคำว่า Capital Transfer เป็นการเคลื่อนย้ายในรูปตัวเงินและในรูปมิใช่ตัวเงิน ได้แก่ การโอนย้ายเงินทุนที่เกิดจากการซื้อขายสินทรัพย์ถาวร การโอนสิทธิในทรัพย์สินถาวร และการยกเลิกหนี้สินโดยเจ้าหนี้