อาทิตย์, 1 สิงหาคม 2021, 9:35AM
เว็บไซต์: Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org
รายวิชา: Moodle in Thailand (Moodle in Thailand)
อภิธานศัพท์: อภิธานศัพท์ฟิสิกส์ (อวกาศ)
I

INTERPLANETARY MAGNETIC FIELD (IMF)

The magnetic field carried with the SOLAR WIND.

IONOSPHERE

The region of the earth's upper atmosphere containing a small percentage of free electrons and ions produced by photoioniza- tion of the constituents of the atmosphere by solar ultraviolet radiation at very short wavelengths (l.t.1000 angstroms). The ionosphere significantly influences radiowave propagation of fre- quencies less than about 30 MHz.

IONOSPHERIC STORM

A disturbance in the F REGION of the IONOSPHERE, which occurs in connection with geomagnetic activity.