วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2024, 1:20AM
เว็บไซต์: Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org
รายวิชา: Moodle in Thailand (Moodle in Thailand)
อภิธานศัพท์: อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์
S
Dr. Prin Singhanart

sacraments

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Religious practices such as baptism, and receiving the Eucharist.
 
Dr. Prin Singhanart

sacred

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Worthy of or regarded with religious worship, and/or respect.
 
Dr. Prin Singhanart

Sahara Desert

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The world
 
Dr. Prin Singhanart

Salt March

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1930) Passive resistance campaign of Mohandas Gandhi where many Indians protested the British tax on salt by marching to the sea to make their own salt.
 
Dr. Prin Singhanart

Samsara

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
In Hinduism, the term given to the endless cycle of birth, death, and rebirth.
 
Dr. Prin Singhanart

samurai

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Warrior class during Japan
 
Dr. Prin Singhanart

sanitation

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Services including the collection and disposal of sewage and garbage.
 
Dr. Prin Singhanart

Sanskrit

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The extinct language of ancient India. Spoken between fourteenth and fifth centuries BCE. Still used today in classic literature.
 
Dr. Prin Singhanart

satellite

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Man made objects that orbit the Earth or perform deep space probes. The perform a number of functions such as communications and weather.
 
Dr. Prin Singhanart

sati

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The ritual suicide of a wife after her husband
 
Dr. Prin Singhanart

Scandinavian Vikings

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Members of any of the ancient Scandinavian peoples. Vikings raided various parts of northwestern Europe from the 8th to 11th centuries CE. They were good sailors who invaded by sea in long ships, and often settled in the areas they invaded, as in Great Britain.
 
Dr. Prin Singhanart

scholar

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A person who posesses a great deal of knowledge, usually an academic who specializes in a particular subject area.
 
Dr. Prin Singhanart

Scientific Method

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Uses observation and experimentation to explain theories on the workings of the universe.
 
Dr. Prin Singhanart

Scientific Revolution

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An offshoot of the Renaissance in which scientists questioned traditional beliefs about the workings of the universe. One of the main ideas to come out of the Scientific Revolution was the use of the Scientific Method. The Scientific Method uses observation and experimentation to explain theories on how the universe works.
 
Dr. Prin Singhanart

Scramble For Africa

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Term given for the rapid invasion of Africa by the various European powers. This began imperialism in Africa.
 
Dr. Prin Singhanart

sculptor

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An artist who creates three-dimensional works of art, usually in stone or clay.
 
Dr. Prin Singhanart

seed drill

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Machine designed by Jethro Tull which mechanically planted seeds.
 
Dr. Prin Singhanart

self-determination

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Refers to a number of distinct human rights. These include the right to equality under the law, the right to a nationality, the right to freely leave and return to a person's country of origin, the right to freedom from persecution because of race, religion, or gender, and a host of others.
 
Dr. Prin Singhanart

Seljuk Turks

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Dynasty that controlled Turkey during the 11th and 12th centuries. The Seljuk disruption of European travel to the Holy Lands resulted in the Crusades.
 
Dr. Prin Singhanart

senator

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A person that is a member of a legislative body called a Senate.