วันพุธ, 17 เมษายน 2024, 11:46PM
เว็บไซต์: Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org
รายวิชา: Moodle in Thailand (Moodle in Thailand)
อภิธานศัพท์: อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์
O
Dr. Prin Singhanart

occupation (military)

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The control of one country by another through the stationing of military troops and military government.
 
Dr. Prin Singhanart

Old Imperialism

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A European policy of conquest that occurs in the 15th through 18th centuries in Africa, India, the Americas, and parts of Asia The motives were the same for most areas, the establishment of lucrative trade routes. Various European countries dominated these trades routes and one time or another, and a some countries, such as Great Britain and Spain, came to dominate entire countries.
 
Dr. Prin Singhanart

Old Kingdom

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(2575 BCE
 
Dr. Prin Singhanart

Old Testament

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The first half of the Christian Bible, that describes the creation of the world, the history of ancient Israel, the Ten Commandments, and contains the Psalms and the prophetic books. Also is the Hebrew Torah.
 
Dr. Prin Singhanart

Oligarchy

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Government by a few, especially by a small fraction of persons or families.
 
Dr. Prin Singhanart

Olmecs

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A Mesoamerican civilization that flourished around 1200 C.E.. Achievements include irrigation, a simple calendar and writing system, and small cities.
 
Dr. Prin Singhanart

OPEC

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Organization of Petroleum Exporting Countries, an international organization concerned with the crude-oil policies of its member states. This organization was founded in 1960, and has 11 members, including Kuwait, Algeria, Iran, Iraq, Indonesia, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, and Venezuela. Due to their control of most of the world
 
Dr. Prin Singhanart

Open Door Policy

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A policy of the United States that stated China should be open to all nations that which to trade with them. This policy did not include the consent of the Chinese, and was another form of imperialism.
 
Dr. Prin Singhanart

Opium War

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
In the early 19th century, Great Britain began importing opium, processed from poppy plants grown in the Crown Colony of India, into China. Chinese officials attempted to ban the importation of the highly addictive opium, but ultimately failed. The British declared war on China in a series of conflicts called the Opium Wars. Superior British military technology allowed them to claim victory and subject the Chinese to a series of unequal treaties.
 
Dr. Prin Singhanart

oracle bones

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
In ancient China, they were pieces of bone or turtle shell used by Shang priests to tell the future. They would write a question addressed to either one of the gods, or an ancestor on the bone, then heat it until it cracked. They believed that by studying the pattern of cracks, one could learn the answer to the question. Oracle bones are the oldest example of Chinese writing.
 
Dr. Prin Singhanart

Orlando, Vittorio

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1860-1952) Prime Minister of Italy during World War I. He was one of the formulators of the Treaty of Versailles.
 
Dr. Prin Singhanart

Orthodox Christianity

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A branch of Christianity developed in the Byzantine Empire, after its split from the Roman Empire. It spread throughout the eastern Mediterranean and Russia.
 
Dr. Prin Singhanart

Osama bin Laden

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1957- ) Saudi Arabian multimillionaire and leader of the terrorist organization al-Qaeda. He is responsible for numerous terrorist attacks on the United States including the destruction of the World Trade Center.
 
Dr. Prin Singhanart

Ottoman Empire

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Hereditary nation state centered in Turkey. It was founded in the late 13th century after the collapse of the Byzantine Empire and extended across most of Asia Minor and the Middle East. The Ottoman Empire collapsed shortly after World War II.
 
Dr. Prin Singhanart

ozone layer

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The layer of the upper atmosphere where ozone collects. This layer absorbs harmful ultraviolet radiation from the Sun.