วันศุกร์, 12 เมษายน 2024, 10:52PM
เว็บไซต์: Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org
รายวิชา: Moodle in Thailand (Moodle in Thailand)
อภิธานศัพท์: อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์
B
Dr. Prin Singhanart

Bessemer, Sir Henry

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1813-98) Inventor who developed a more cost efficient process for making steel.
 
Dr. Prin Singhanart

Bhagavad Gita

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A Hindu holy book where the god Krishna teaches the importance of selflessness, performing religious duties, and of devotion to God.
 
Dr. Prin Singhanart

bill of exchange

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A document purchased from a bank that allowed a person to travel without having to carry large amounts of money. Worked like a modern check.
 
Dr. Prin Singhanart

Bl

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Blood and Iron policy of Prussian chancellor Otto von Bismarck to unify all of Germany under Prussian control and build and expand it into a great empire. Very successful.
 
Dr. Prin Singhanart

Black Hand

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Serbian nationalist/terrorist group responsible for the assassination of Austrian Archduke Franz Ferdinand which resulted in the start of World War I.
 
Dr. Prin Singhanart

blended family

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A stepfamily
 
Dr. Prin Singhanart

blitzkrieg

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
German word meaning lightning war. It was a German army tactic during World War II which called for quick moving, hard hitting drives into enemy territory.
 
Dr. Prin Singhanart

block printing

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A system of printing where characters are carved onto a wooden block. The block is then inked and pressed onto a sheet of paper.
 
Dr. Prin Singhanart

Boer War

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1899-1902) War between Great Britain and the Boers in South Africa over control of rich mining country. Great Britain won and created the Union of South Africa comprised of all the South African colonies.
 
Dr. Prin Singhanart

Boers

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Dutch descended colonist living in South Africa. Also called Afrikaners.
 
Dr. Prin Singhanart

Bolshevik

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Early name of communists during the Russian Revolution of 1917.
 
Dr. Prin Singhanart

Bolํvar, Sim๓n

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1783-1830) Latin American revolutionary responsible for the ousting of Spain from much of South America during the 19th century. He is considered to be the most important figure in the fight for Latin American independence.
 
Dr. Prin Singhanart

Bonaparte, Napoleon

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1769-1821) Emperor of the French. Responsible for many French Revolution reforms as well as conquering most of Europe. He was defeated at Waterloo, and died several years later on the island of Saint Helena.
 
Dr. Prin Singhanart

botany

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The study of plant life.
 
Dr. Prin Singhanart

bourgeoisie

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Term given to the middle class people in society.
 
Dr. Prin Singhanart

Boxer Rebellion

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1900) A rebellion by the people of China to end foreign domination.
 
Dr. Prin Singhanart

Brahma

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Hindu god called the Creator. Brahma is the first member of the triad that includes Vishnu the Preserver and Shiva the Destroyer.
 
Dr. Prin Singhanart

Brahman

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
In Hinduism, Brahman is the name given to the oneness of the universe.
 
Dr. Prin Singhanart

Brezhnev, Leonid

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1906-1982) Leader of the Soviet Union from 1964 to 1982. During his control of the Soviet Union, relations with the West, as well as the Soviet economy, experienced a long period of stagnation.
 
Dr. Prin Singhanart

British East India Company

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A joint stock company that controlled most of India during the period of imperialism. This company controlled the political, social, and economic life in India for more than 200 years.