วันศุกร์, 12 เมษายน 2024, 11:24PM
เว็บไซต์: Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org
รายวิชา: Moodle in Thailand (Moodle in Thailand)
อภิธานศัพท์: อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์
A
Dr. Prin Singhanart

Abbassid Dynasty

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(750 - 1258) Ruling family of the Islamic Empire during its golden age and responsible for many achievements.
 
Dr. Prin Singhanart

Abraham

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The first patriarch in the Bible. Abraham was asked by God to sacrifice his son, Isaac, and was rewarded for being prepared to do so. He is considered by Jewish people as the father of the Israelites through his son Isaac, and by Muslims as the father of Arab peoples through his son Ishmael.
 
Dr. Prin Singhanart

absolute monarchy

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A political system in which a country is ruled by a monarch, who has absolute control.
 
Dr. Prin Singhanart

acid rain

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Rain that contains pollutants due to the burning of fossil fuels. It is damaging to the environment.
 
Dr. Prin Singhanart

acupuncture

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Chinese method of treating disorders by inserting needles into the skin. This is to help with the flow of energy that is thought to be blocked.
 
Dr. Prin Singhanart

adaptation

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A change made to survive an environment or to overcome a disadvantage.
 
Dr. Prin Singhanart

African Trading Kingdoms

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Three African kingdoms, Ghana, Mali, and Songhai that were important in the trans-Sahara trade of gold form the west coast of Africa to North Africa and the Middle East. Their trade provided enough wealth to create the conditions necessary for cultural and intellectual achievement.
 
Dr. Prin Singhanart

Afrikaners

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Dutch descended colonist living in South Africa. Also called Boers.
 
Dr. Prin Singhanart

Age of Exploration

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Time period during the 15th and 16th centuries when Europeans searched for new sources of wealth and for easier trade routes to China and India. Resulted in the discovery of North and South America by the Europeans.
 
Dr. Prin Singhanart

Age of Reason

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Term given to describe the Enlightenment.
 
Dr. Prin Singhanart

Age of Transition

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Term given to describe the Renaissance.
 
Dr. Prin Singhanart

Agrarian Revolution

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A change in farming methods that allowed for a greater production of food. This revolution was fueled by the use of new farming technology such as the seed drill and improved fertilizers. The result of this revolution was a population explosion due to the higher availability of food. It was one of the causes of the Industrial Revolution.
 
Dr. Prin Singhanart

agriculture

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The cultivating of land, producing of crops, and raising of livestock for human consumption.
 
Dr. Prin Singhanart

Ahimsa

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
In Hinduism, it is the principal of non violence against all living things.
 
Dr. Prin Singhanart

AIDS

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Acquired Immune Deficiency Syndrome. A disease of the human immune system caused by the HIV retrovirus.
 
Dr. Prin Singhanart

Akbar the Great

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1542-1605) Emperor of the Mughal Empire in India. He is considered to be their greatest ruler. He is responsible for the expansion of his empire, the stability his administration gave to it, and the increasing of trade and cultural diffusion.
 
Dr. Prin Singhanart

al-Khwarizimi

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Islamic mathematician who pioneered the study of algebra. His textbook on the subject became a standard in European universities for centuries.
 
Dr. Prin Singhanart

Al-Qaeda

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Islamic terrorist organization led by Osama bin Laden. They are responsible for numerous terrorist attacks, including the destruction of the World Trade Center buildings in New York City.
 
Dr. Prin Singhanart

al-Sadat, Anwar

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1918-1981) President of Egypt between 1970 and 1981. He was assassinated by Islamic fundamentalists for making peace with Israel.
 
Dr. Prin Singhanart

Alexander the Great

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(356 BCE-323 BCE) He conquered most of the ancient world from Asia Minor to Egypt and India, which began the Hellenistic culture which was a blending of Greek, Persian, Indian, and Egyptian influences.