พฤหัสบดี, 6 พฤษภาคม 2021, 3:50PM
เว็บไซต์: Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org
รายวิชา: Moodle in Thailand (Moodle in Thailand)
อภิธานศัพท์: อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์
CULTURE
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

adaptation

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A change made to survive an environment or to overcome a disadvantage.
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Anthropology

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 

The science that studies mankind, especially it's origin, development, divisions, and customs.

 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Archeology

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Studies the lives of early peoples by analyzing the objects left behind by ancient civilizations.
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Arranged Marriage

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A marriage where the marital partners are choosen by others based on considerations other than pre-existing mutual attractions of the partners.
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Belief System

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Belief in a reverence for a supernatural power or powers reguarded as creator and governor of the universe.
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

blended family

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A stepfamily
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Carbon-14 Dating

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Cashed Crops

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A readily salable crop that is grown and gethered for the market.
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Civilization

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 

The type of culture and society developed by a particular nation or region.(e.g., The Maya or the

 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Cultural Diffusion

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
When a culture spreads to an area around it and makes a noticable difference in other cultures. (e.g., Latin was spoken in the Roman Empire, and Latin became the basis of all modern romance languages).
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Democracy

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Government by people exercised either directly or through elected representstives.
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

dictatorship

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
the office or
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Economics

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 

Social science that deals with production, distribution, and consumption of goods and services and with the theory and management of economies or economic systems.

 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

filial piety

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Respect for ones elders especially the family.
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

government

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The office, function, or authority of a governing individual or body.
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

infanticide

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
the act of killing an infant
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

market economy

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An economy that operates by voluntary exchange in a free market and is not planned or controlled by a central authority; a capitalistic economy.
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Matrilineal

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 

Relating to, based on, or tracing ancestral descent through the maternal line

 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Mixed Economy

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An Economic system that allows for the simultaneous operation of publicly and privately owned enterprise.
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

monarch

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 

A state ruled or headed by a monarch.

 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Natural resources

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Resources that are supplied by nature. Nations often use these to increase their economic output, usually with little regard to environmental factors. A growing environmentalist movement is beginning to apply pressure to these governments by forcing a public officilals to discuss these issues.
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Neolithic Revolution

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The introduction of agriculture, domesticating animals, this leads to the development of human civilazation.
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Nuclear Family

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A family unit consisting a mother, father and their children.
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Oligarchy

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Government by a few, especially by a small fraction of persons or families.
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

patrilineal

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Relating to, based on, or tracing ancestral descent through the paternal line.
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Racism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Discrimination or prejudice based on race.
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

technology

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
tools and skills people use (i.e. computers and machines assist in research and production)
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

totalitarianism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Totalitarianism- Of or relating to the government haveing total controll of of ones life
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

traditional economy

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Economic system in which decisions are made on the
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Tribalism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 

The organization, culture, or beliels of a tribe.

 
EUROPEAN RENAISSANCE
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Filippo Brunelleschi

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Filippo Brunelleschi, (1377 - 1446), was the first great Florentine architect of the Italian Renaissance. His most famous works are all in Florence. His masterpiece is the high, octagonal-ribbed dome of the Duomo (cathedral of Santa Maria del Fiore), completed in 1434, the first notable dome erected in Italy since antiquity. Brunelleschi was trained as a sculptor in a Florentine workshop and was a member of the goldsmiths' guild. In the competition for the second set of doors for the Florentine Baptistry, he virtually tied with Ghiberti, who executed the famous "Doors of Paradise." He may have worked in Rome with his friend Donatello. His interests extended to mathematics and engineering and the study of ancient monuments. He made early experiments with perspective in painting, and invented hydraulic machinery and elaborate clockwork, none of which survives. Above all Brunelleschi is remembered as an architect who established new classic canons of serene rhythms, clear geometry, and symmetry, often using the simplest materials: gray pietra serena and whitewashed plaster.
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Galileo

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Italian astronomer and mathematician who was the first to use a telescope to study the stars; demonstrated that different weights descend at the same rate; perfected the refracting telescope that enabled him to make many discoveries , and proved that Copernicus' theory to be correct.
 
FIRST GLOBAL AGE
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

absolute monarchy

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A political system in which a country is ruled by a monarch, who has absolute control.
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Communist Manifesto, The

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A book written by Karl Marx and Friedrich Engels that describes the new political system of scientific socialism, which becomes the basis for communism. The book states that all of human history is based on the conflict between the bourgeoisie (those who own the means of production) and the proletariat (working class), and predicted that the proletariat would rise up in a violent revolution to overthrow the bourgeoisie and create a society with an equal distribution of goods and services.
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Humanism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A system of thought that centers on humans and their values, capacities, and worth; A cultural and intellectual movement of the Renaissance that emphasized secular concerns as a result of the rediscovery and study of the literature, art, and civilization of ancient Greece and Rome.
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Laissez-Faire Economics

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
This was an economic philosophy begun by Adam Smith in his book, Wealth of Nations, that stated that business and the economy would run best with no interference from the government. This economic system dominated most of the Industrial Revolution.
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Leonardo da Vinci

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Italian painter, engineer, musician, and scientist. The most versatile genius of the Renaissance, Leonardo filled notebooks with engineering and scientific observations that were in some cases centuries ahead of their time. As a painter Leonardo is best known for The Last Supper.
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Lorenzo de' Medici

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
MediciLorenzo di Piero de' Medici (January 1, 1449 - 8 April 1492) was an Italian statesman and de facto ruler of the Florentine Republic during the height of the Italian Renaissance. Known as Lorenzo the Magnificent (il Magnifico) by his contemporary Florentines, he had a very active life and was an avid patron of the arts; he was also fascinated by technology. However, he was also a very religious man, one who deeply loved his country.

Lorenzo's support for artists such as Leonardo da Vinci, Donatello, Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Andrea del Verrocchio and Michelangelo Buonarroti was instrumental in the development of Florence as the epicenter of 15th century Renaissance Europe. Although his financial straits made it impossible for him to commission many works himself, he saw to it that they received commissions from other patrons.
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Niccolo Machiavelli

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Machiavelli Niccol๒ Machiavelli (May 3, 1469
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Protestants

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 

A member of a Western Christian church whose faith and practice are founded on the principles of the Reformation, especially in the acceptance of the Bible as the sole source of revelation, in justification by faith alone, and in the universal priesthood of all the believers, and refers to the theologies of Luther, Calvin, or Zwingli.

 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Rennisance Era

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 

The humanistic revival of classical art, architecture, literature, and learning that originated in Italy in the 14th century and later spread throughout Europe.

 
GEOGRAPHY
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

acid rain

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Rain that contains pollutants due to the burning of fossil fuels. It is damaging to the environment.
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Archipelago

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A chain of islands (e.g., Hawaii, Indonesia, Japan).
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Bay

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A body of water partly surrounded by land but having a wide outlet to the sea.
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Climate

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The average weather conditions of a certain region.
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

island

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A land mass surrounded by water.
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Landlocked

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Entirely, or almost entirely surrounded by land.
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

religion

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Belief in a reverence for a supernatural power or
 
MIDDLE AGES
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Abbassid Dynasty

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(750 - 1258) Ruling family of the Islamic Empire during its golden age and responsible for many achievements.
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

African Trading Kingdoms

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Three African kingdoms, Ghana, Mali, and Songhai that were important in the trans-Sahara trade of gold form the west coast of Africa to North Africa and the Middle East. Their trade provided enough wealth to create the conditions necessary for cultural and intellectual achievement.
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Akbar the Great

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1542-1605) Emperor of the Mughal Empire in India. He is considered to be their greatest ruler. He is responsible for the expansion of his empire, the stability his administration gave to it, and the increasing of trade and cultural diffusion.
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

al-Khwarizimi

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Islamic mathematician who pioneered the study of algebra. His textbook on the subject became a standard in European universities for centuries.
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Golden Age

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The first age of the world, an untroubled and prosperous era during which people lived in ideal happiness.
 
PEOPLE
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

check and balance

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A system in government described by Baron de Montesquieu where legislative, judicial, and executive power is shared among the different branches to provide protection against abuses of power.
 
PROTESTANT REFORMATION
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

95 Theses

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Document written by Martin Luther detailing what he believed to be the problems in the medieval Church.

Luther's action was in great part a response to the selling of indulgences by Johann Tetzel, a Dominican priest, commissioned by the Archbishop of Mainz and Pope Leo X. The purpose of this fundraising campaign was to finance the building of St. Peter's Basilica in Rome. Even though Luther's prince, Frederick the Wise, and the prince of the neighboring territory, Duke George of Saxony, forbade the sale in their lands, Luther's parishioners traveled to purchase them. When these people came to confession, they presented the indulgence, claiming they no longer had to repent of their sins, since the document forgave all their sins.

Traditionally, Luther posted the 95 Theses on the door of the Castle Church in Wittenberg, Germany, on October 31, 1517.
 
RELIGIONS & BELIEF SYSTEMS
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Abraham

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The first patriarch in the Bible. Abraham was asked by God to sacrifice his son, Isaac, and was rewarded for being prepared to do so. He is considered by Jewish people as the father of the Israelites through his son Isaac, and by Muslims as the father of Arab peoples through his son Ishmael.
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Ahimsa

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
In Hinduism, it is the principal of non violence against all living things.
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Christian

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Professing belief in Jesus as Christ or following the religion based on the life and teachings of Jesus.
 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart

The Bible

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 

The sacred book of Christianity, a collection of ancient writings including the books of both the Old Testament and the New Testament.