ဆွေးနွေးပွဲ စာရင်း။ ဆွေးနွေးပွဲ 80 ရှိ 80 ကို ဖော်ပြခြင်း။
အခြေအနေ ဆွေးနွေးမှု မှ စတင်သော နောက်ဆုံးပိုစ့် အကြောင်းပြန်မှုများ ညွှန်ကြားချက်များ
4.1+ LMS UX - What's been happening...
Uli Mauersberg ၏ ရုပ်ပုံ
Uli Mauersberg
Uli Mauersberg ၏ ရုပ်ပုံ
Uli Mauersberg
3
5 Minute Survey: Understanding how we use plugins
Shasa Smith ၏ ရုပ်ပုံ
Shasa Smith
Shasa Smith ၏ ရုပ်ပုံ
Shasa Smith
0
Compatibility of 4.0 changes with 3.9 plugins
Ralf Hilgenstock ၏ ရုပ်ပုံ
Ralf Hilgenstock
Séverin Terrier ၏ ရုပ်ပုံ
Séverin Terrier
3
Moodle 4 - New activity icons
Rafael Lechugo ၏ ရုပ်ပုံ
Rafael Lechugo
Przemek Kaszubski ၏ ရုပ်ပုံ
Przemek Kaszubski
42
tim st.clair ၏ ရုပ်ပုံ
tim st.clair
tim st.clair ၏ ရုပ်ပုံ
tim st.clair
0
Reduced information density in 4.0
Nils Kattenbeck ၏ ရုပ်ပုံ
Nils Kattenbeck
Jean-Philippe Pellet ၏ ရုပ်ပုံ
Jean-Philippe Pellet
9
Moodle 4: move left and move right
Jean-Philippe Pellet ၏ ရုပ်ပုံ
Jean-Philippe Pellet
Jean-Philippe Pellet ၏ ရုပ်ပုံ
Jean-Philippe Pellet
0
Feature Request for Usability - Announcement forum enhancement
Chris Kenniburg ၏ ရုပ်ပုံ
Chris Kenniburg
Przemek Kaszubski ၏ ရုပ်ပုံ
Przemek Kaszubski
9
Assignment grading interface - unsaved changes' management
Iñigo Zendegi Urzelai ၏ ရုပ်ပုံ
Iñigo Zendegi Urzelai
Iñigo Zendegi Urzelai ၏ ရုပ်ပုံ
Iñigo Zendegi Urzelai
5
Upload Notification Plug In causing Moodle to crash
Indraneel Dutt ၏ ရုပ်ပုံ
Indraneel Dutt
Séverin Terrier ၏ ရုပ်ပုံ
Séverin Terrier
1
Navigating home in the app
Jakob-Niklas See ၏ ရုပ်ပုံ
Jakob-Niklas See
Jakob-Niklas See ၏ ရုပ်ပုံ
Jakob-Niklas See
2
Remove Guest Role
Indraneel Dutt ၏ ရုပ်ပုံ
Indraneel Dutt
Indraneel Dutt ၏ ရုပ်ပုံ
Indraneel Dutt
4
Adding Terms and Conditions to Moodle
Indraneel Dutt ၏ ရုပ်ပုံ
Indraneel Dutt
Indraneel Dutt ၏ ရုပ်ပုံ
Indraneel Dutt
2
Shasa Smith ၏ ရုပ်ပုံ
Shasa Smith
Shasa Smith ၏ ရုပ်ပုံ
Shasa Smith
0
The new scrollbar is too narrow
 Dominique Bauer ၏ ရုပ်ပုံ
 Dominique Bauer
 Dominique Bauer ၏ ရုပ်ပုံ
 Dominique Bauer
9
My Courses default layout
Chris Kenniburg ၏ ရုပ်ပုံ
Chris Kenniburg
Chris Kenniburg ၏ ရုပ်ပုံ
Chris Kenniburg
3
Querying the removal of 'Back to top'
Bob Gilmore ၏ ရုပ်ပုံ
Bob Gilmore
Bob Gilmore ၏ ရုပ်ပုံ
Bob Gilmore
6
Page Width Mayhem
Chris Kenniburg ၏ ရုပ်ပုံ
Chris Kenniburg
Sander Bangma ၏ ရုပ်ပုံ
Sander Bangma
16
Moodle Workshop rubrics
Odette du Plessis ၏ ရုပ်ပုံ
Odette du Plessis
Richard Samson ၏ ရုပ်ပုံ
Richard Samson
1
 Dominique Bauer ၏ ရုပ်ပုံ
 Dominique Bauer
 Dominique Bauer ၏ ရုပ်ပုံ
 Dominique Bauer
3
Moodle 4 - New navigation for course activities
Rafael Lechugo ၏ ရုပ်ပုံ
Rafael Lechugo
Brad Nielsen ၏ ရုပ်ပုံ
Brad Nielsen
22
Course navigation in Moodle 4 - A teacher's critical view
Przemek Kaszubski ၏ ရုပ်ပုံ
Przemek Kaszubski
Brad Nielsen ၏ ရုပ်ပုံ
Brad Nielsen
3
What happens to course formats in 4.0?
Liisi Järve ၏ ရုပ်ပုံ
Liisi Järve
Brad Nielsen ၏ ရုပ်ပုံ
Brad Nielsen
5
Grade Locking / Grade Freezing
Arif Ali ၏ ရုပ်ပုံ
Arif Ali
Przemek Kaszubski ၏ ရုပ်ပုံ
Przemek Kaszubski
1
Course overview block - titles for active filters?
Przemek Kaszubski ၏ ရုပ်ပုံ
Przemek Kaszubski
Przemek Kaszubski ၏ ရုပ်ပုံ
Przemek Kaszubski
1
Shasa Smith ၏ ရုပ်ပုံ
Shasa Smith
Shasa Smith ၏ ရုပ်ပုံ
Shasa Smith
1
Timeline block experience: We want your feedback!
Barbara Ramiro ၏ ရုပ်ပုံ
Barbara Ramiro
Przemek Kaszubski ၏ ရုပ်ပုံ
Przemek Kaszubski
10
suggestion for lesson editing
Janko Harej ၏ ရုပ်ပုံ
Janko Harej
Uli Mauersberg ၏ ရုပ်ပုံ
Uli Mauersberg
4
 Dominique Bauer ၏ ရုပ်ပုံ
 Dominique Bauer
Uli Mauersberg ၏ ရုပ်ပုံ
Uli Mauersberg
1
Does this issue fall under UX?
 Dominique Bauer ၏ ရုပ်ပုံ
 Dominique Bauer
 Dominique Bauer ၏ ရုပ်ပုံ
 Dominique Bauer
4
Advanced Grading - Incomplete rubric needs to save
Eric Bryant ၏ ရုပ်ပုံ
Eric Bryant
Uli Mauersberg ၏ ရုပ်ပုံ
Uli Mauersberg
2
course search box toggle
Duccio Di Blasi ၏ ရုပ်ပုံ
Duccio Di Blasi
Duccio Di Blasi ၏ ရုပ်ပုံ
Duccio Di Blasi
4
Shasa Smith ၏ ရုပ်ပုံ
Shasa Smith
Ross Lovell ၏ ရုပ်ပုံ
Ross Lovell
2
Shasa Smith ၏ ရုပ်ပုံ
Shasa Smith
Shasa Smith ၏ ရုပ်ပုံ
Shasa Smith
3
Breadcrumbs in Moodle 4
Chris Kenniburg ၏ ရုပ်ပုံ
Chris Kenniburg
Bob Gilmore ၏ ရုပ်ပုံ
Bob Gilmore
2
Course Activity Layout - Looking Good!!!!
Chris Kenniburg ၏ ရုပ်ပုံ
Chris Kenniburg
Chris Kenniburg ၏ ရုပ်ပုံ
Chris Kenniburg
0
Home page for users
Luiggi Sansonetti ၏ ရုပ်ပုံ
Luiggi Sansonetti
Chris Kenniburg ၏ ရုပ်ပုံ
Chris Kenniburg
2
Navigation to quizzes
 Dominique Bauer ၏ ရုပ်ပုံ
 Dominique Bauer
Barbara Ramiro ၏ ရုပ်ပုံ
Barbara Ramiro
1
Improving the Moodle.ORG experience
Uli Mauersberg ၏ ရုပ်ပုံ
Uli Mauersberg
Rajesh Wadhwa ၏ ရုပ်ပုံ
Rajesh Wadhwa
13
Place of "Add a block" button
Moien Abadi ၏ ရုပ်ပုံ
Moien Abadi
Luiggi Sansonetti ၏ ရုပ်ပုံ
Luiggi Sansonetti
3
Page width in quizzes
 Dominique Bauer ၏ ရုပ်ပုံ
 Dominique Bauer
 Dominique Bauer ၏ ရုပ်ပုံ
 Dominique Bauer
0
Moodle 4 modern ux activity navigation idea
Zoran Jančić ၏ ရုပ်ပုံ
Zoran Jančić
Zoran Jančić ၏ ရုပ်ပုံ
Zoran Jančić
4
Grouping
GEOFREY EZEKIEL ၏ ရုပ်ပုံ
GEOFREY EZEKIEL
Séverin Terrier ၏ ရုပ်ပုံ
Séverin Terrier
3
Course Index Functionality
Chris Kenniburg ၏ ရုပ်ပုံ
Chris Kenniburg
Chris Kenniburg ၏ ရုပ်ပုံ
Chris Kenniburg
0
Design thinking for LMS 4.1
Uli Mauersberg ၏ ရုပ်ပုံ
Uli Mauersberg
Uli Mauersberg ၏ ရုပ်ပုံ
Uli Mauersberg
0
Preventing Plagiarism
Grace Nisbet ၏ ရုပ်ပုံ
Grace Nisbet
Grace Nisbet ၏ ရုပ်ပုံ
Grace Nisbet
2
Carrying essay question grading to next attempt
Michelle Doherty ၏ ရုပ်ပုံ
Michelle Doherty
Michelle Doherty ၏ ရုပ်ပုံ
Michelle Doherty
0
4.0 UX Moodle LMS Update - February 2021
Candice Diemer ၏ ရုပ်ပုံ
Candice Diemer
Elpiniki Smith ၏ ရုပ်ပုံ
Elpiniki Smith
49
Introducing new UXers at Moodle HQ
Sander Bangma ၏ ရုပ်ပုံ
Sander Bangma
my muallim ၏ ရုပ်ပုံ
my muallim
1
Course menu with colors, bolding, separations, etc.
 Dominique Bauer ၏ ရုပ်ပုံ
 Dominique Bauer
Richard Samson ၏ ရုပ်ပုံ
Richard Samson
3
UX of quizzes
Oliver Bay ၏ ရုပ်ပုံ
Oliver Bay
Max Aver ၏ ရုပ်ပုံ
Max Aver
10
authetification in moodle quiz with password
xavier flamant ၏ ရုပ်ပုံ
xavier flamant
xavier flamant ၏ ရုပ်ပုံ
xavier flamant
0
authentification and report in moodle quiz
xavier flamant ၏ ရုပ်ပုံ
xavier flamant
xavier flamant ၏ ရုပ်ပုံ
xavier flamant
0
moodle exams only for tablet
Huseyn Hoca ၏ ရုပ်ပုံ
Huseyn Hoca
Huseyn Hoca ၏ ရုပ်ပုံ
Huseyn Hoca
4
4.0 update: latest designs we have been testing
Candice Diemer ၏ ရုပ်ပုံ
Candice Diemer
Sander Bangma ၏ ရုပ်ပုံ
Sander Bangma
9
Brief update
Rafael Lechugo ၏ ရုပ်ပုံ
Rafael Lechugo
Sander Bangma ၏ ရုပ်ပုံ
Sander Bangma
6
Reusing courses - a quicker way to update modules
Adam Barbary ၏ ရုပ်ပုံ
Adam Barbary
Hugo Ribeiro ၏ ရုပ်ပုံ
Hugo Ribeiro
2
Estimate when new UX features might be updated on dev build?
Chris Kenniburg ၏ ရုပ်ပုံ
Chris Kenniburg
Sander Bangma ၏ ရုပ်ပုံ
Sander Bangma
1
Moodle UX team changes
Martin Dougiamas ၏ ရုပ်ပုံ
Martin Dougiamas
Sander Bangma ၏ ရုပ်ပုံ
Sander Bangma
1
Blocks in 4.0
Ralf Hilgenstock ၏ ရုပ်ပုံ
Ralf Hilgenstock
Ralf Hilgenstock ၏ ရုပ်ပုံ
Ralf Hilgenstock
0
moodle 4.0 developing client language code
tehila openapp ၏ ရုပ်ပုံ
tehila openapp
tehila openapp ၏ ရုပ်ပုံ
tehila openapp
0
Moodle NEW Icons flexibility
Vladimir ZH ၏ ရုပ်ပုံ
Vladimir ZH
Vladimir ZH ၏ ရုပ်ပုံ
Vladimir ZH
0
Clean URLs
Tasos Koutoumanos ၏ ရုပ်ပုံ
Tasos Koutoumanos
Stephen Ogden ၏ ရုပ်ပုံ
Stephen Ogden
3
Design Workshop 1: Navigation for Moodle 4.0
Barbara Ramiro ၏ ရုပ်ပုံ
Barbara Ramiro
Rodolfo Orjuela ၏ ရုပ်ပုံ
Rodolfo Orjuela
5
Student Do a Course - Project Scope
Candice Diemer ၏ ရုပ်ပုံ
Candice Diemer
Candice Diemer ၏ ရုပ်ပုံ
Candice Diemer
4
How can i help you?
Pablo Silva ၏ ရုပ်ပုံ
Pablo Silva
Pablo Silva ၏ ရုပ်ပုံ
Pablo Silva
0
UX for students
Ymes Anon ၏ ရုပ်ပုံ
Ymes Anon
Ymes Anon ၏ ရုပ်ပုံ
Ymes Anon
0
Vote now! Is it time to say goodbye to 'Turn Editing On'?
Hina Khan ၏ ရုပ်ပုံ
Hina Khan
Diane Soini ၏ ရုပ်ပုံ
Diane Soini
27
Opinions wanted
Tim Hunt ၏ ရုပ်ပုံ
Tim Hunt
Tim Hunt ၏ ရုပ်ပုံ
Tim Hunt
0
What about all the other course formats?
David Mudrák ၏ ရုပ်ပုံ
David Mudrák
Haakon Meland Eriksen ၏ ရုပ်ပုံ
Haakon Meland Eriksen
5
Teacher Create a Course - UX Research Report
Hina Khan ၏ ရုပ်ပုံ
Hina Khan
Ralf Hilgenstock ၏ ရုပ်ပုံ
Ralf Hilgenstock
2
UX Survey - Moodle's menus... what's important?
Barbara Ramiro ၏ ရုပ်ပုံ
Barbara Ramiro
Moien Abadi ၏ ရုပ်ပုံ
Moien Abadi
7
MoodleMoot Spain 2020: Students session summary
Sara Arjona Téllez ၏ ရုပ်ပုံ
Sara Arjona Téllez
Sara Arjona Téllez ၏ ရုပ်ပုံ
Sara Arjona Téllez
3
Is 'Number of clicks' really a good metric
Tim Hunt ၏ ရုပ်ပုံ
Tim Hunt
Tim Hunt ၏ ရုပ်ပုံ
Tim Hunt
5
4.0 UX Roadmap Update
Candice Diemer ၏ ရုပ်ပုံ
Candice Diemer
Candice Diemer ၏ ရုပ်ပုံ
Candice Diemer
4
User-testing sessions: Sign up!
Hina Khan ၏ ရုပ်ပုံ
Hina Khan
Hina Khan ၏ ရုပ်ပုံ
Hina Khan
0
„User Voice“-Interface for feature voting?
Tobias Sanders ၏ ရုပ်ပုံ
Tobias Sanders
Tobias Sanders ၏ ရုပ်ပုံ
Tobias Sanders
0
Moodle 4.0 Stakeholders Interview Summary
Barbara Ramiro ၏ ရုပ်ပုံ
Barbara Ramiro
ဖျက်ထားသော သုံးစွဲသူ ၏ ရုပ်ပုံ
ဖျက်ထားသော သုံးစွဲသူ
3
UX Survey results are out!
Hina Khan ၏ ရုပ်ပုံ
Hina Khan
Hina Khan ၏ ရုပ်ပုံ
Hina Khan
0
We need your help! - Join our Moodle 4.0 UX Workshops
Candice Diemer ၏ ရုပ်ပုံ
Candice Diemer
Hina Khan ၏ ရုပ်ပုံ
Hina Khan
13