ລາຍການສົນທະນາ. ສະແດງ 80 ຂອງ 80 ການສົນທະນາ
ສະຖານະ ການສົນທະນາ ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍ ໂພສຫຼ້າສຸດ ການຕອບກັບ ການປະຕິບັດ
ຮູບພາບຂອງ Uli Mauersberg
Uli Mauersberg
ຮູບພາບຂອງ Uli Mauersberg
Uli Mauersberg
3
ຮູບພາບຂອງ Shasa Smith
Shasa Smith
ຮູບພາບຂອງ Shasa Smith
Shasa Smith
0
ຮູບພາບຂອງ Ralf Hilgenstock
Ralf Hilgenstock
ຮູບພາບຂອງ Séverin Terrier
Séverin Terrier
3
Moodle 4 - New activity icons
ຮູບພາບຂອງ Rafael Lechugo
Rafael Lechugo
ຮູບພາບຂອງ Przemek Kaszubski
Przemek Kaszubski
42
ຮູບພາບຂອງ tim st.clair
tim st.clair
ຮູບພາບຂອງ tim st.clair
tim st.clair
0
Reduced information density in 4.0
ຮູບພາບຂອງ Nils Kattenbeck
Nils Kattenbeck
ຮູບພາບຂອງ Jean-Philippe Pellet
Jean-Philippe Pellet
9
Moodle 4: move left and move right
ຮູບພາບຂອງ Jean-Philippe Pellet
Jean-Philippe Pellet
ຮູບພາບຂອງ Jean-Philippe Pellet
Jean-Philippe Pellet
0
ຮູບພາບຂອງ Chris Kenniburg
Chris Kenniburg
ຮູບພາບຂອງ Przemek Kaszubski
Przemek Kaszubski
9
ຮູບພາບຂອງ Iñigo Zendegi Urzelai
Iñigo Zendegi Urzelai
ຮູບພາບຂອງ Iñigo Zendegi Urzelai
Iñigo Zendegi Urzelai
5
ຮູບພາບຂອງ Indraneel Dutt
Indraneel Dutt
ຮູບພາບຂອງ Séverin Terrier
Séverin Terrier
1
Navigating home in the app
ຮູບພາບຂອງ Jakob-Niklas See
Jakob-Niklas See
ຮູບພາບຂອງ Jakob-Niklas See
Jakob-Niklas See
2
Remove Guest Role
ຮູບພາບຂອງ Indraneel Dutt
Indraneel Dutt
ຮູບພາບຂອງ Indraneel Dutt
Indraneel Dutt
4
ຮູບພາບຂອງ Indraneel Dutt
Indraneel Dutt
ຮູບພາບຂອງ Indraneel Dutt
Indraneel Dutt
2
ຮູບພາບຂອງ Shasa Smith
Shasa Smith
ຮູບພາບຂອງ Shasa Smith
Shasa Smith
0
The new scrollbar is too narrow
ຮູບພາບຂອງ  Dominique Bauer
 Dominique Bauer
ຮູບພາບຂອງ  Dominique Bauer
 Dominique Bauer
9
My Courses default layout
ຮູບພາບຂອງ Chris Kenniburg
Chris Kenniburg
ຮູບພາບຂອງ Chris Kenniburg
Chris Kenniburg
3
ຮູບພາບຂອງ Bob Gilmore
Bob Gilmore
ຮູບພາບຂອງ Bob Gilmore
Bob Gilmore
6
Page Width Mayhem
ຮູບພາບຂອງ Chris Kenniburg
Chris Kenniburg
ຮູບພາບຂອງ Sander Bangma
Sander Bangma
16
Moodle Workshop rubrics
ຮູບພາບຂອງ Odette du Plessis
Odette du Plessis
ຮູບພາບຂອງ Richard Samson
Richard Samson
1
ຮູບພາບຂອງ  Dominique Bauer
 Dominique Bauer
ຮູບພາບຂອງ  Dominique Bauer
 Dominique Bauer
3
ຮູບພາບຂອງ Rafael Lechugo
Rafael Lechugo
ຮູບພາບຂອງ Brad Nielsen
Brad Nielsen
22
ຮູບພາບຂອງ Przemek Kaszubski
Przemek Kaszubski
ຮູບພາບຂອງ Brad Nielsen
Brad Nielsen
3
ຮູບພາບຂອງ Liisi Järve
Liisi Järve
ຮູບພາບຂອງ Brad Nielsen
Brad Nielsen
5
Grade Locking / Grade Freezing
ຮູບພາບຂອງ Arif Ali
Arif Ali
ຮູບພາບຂອງ Przemek Kaszubski
Przemek Kaszubski
1
ຮູບພາບຂອງ Przemek Kaszubski
Przemek Kaszubski
ຮູບພາບຂອງ Przemek Kaszubski
Przemek Kaszubski
1
ຮູບພາບຂອງ Shasa Smith
Shasa Smith
ຮູບພາບຂອງ Shasa Smith
Shasa Smith
1
ຮູບພາບຂອງ Barbara Ramiro
Barbara Ramiro
ຮູບພາບຂອງ Przemek Kaszubski
Przemek Kaszubski
10
suggestion for lesson editing
ຮູບພາບຂອງ Janko Harej
Janko Harej
ຮູບພາບຂອງ Uli Mauersberg
Uli Mauersberg
4
ຮູບພາບຂອງ  Dominique Bauer
 Dominique Bauer
ຮູບພາບຂອງ Uli Mauersberg
Uli Mauersberg
1
Does this issue fall under UX?
ຮູບພາບຂອງ  Dominique Bauer
 Dominique Bauer
ຮູບພາບຂອງ  Dominique Bauer
 Dominique Bauer
4
ຮູບພາບຂອງ Eric Bryant
Eric Bryant
ຮູບພາບຂອງ Uli Mauersberg
Uli Mauersberg
2
course search box toggle
ຮູບພາບຂອງ Duccio Di Blasi
Duccio Di Blasi
ຮູບພາບຂອງ Duccio Di Blasi
Duccio Di Blasi
4
ຮູບພາບຂອງ Shasa Smith
Shasa Smith
ຮູບພາບຂອງ Ross Lovell
Ross Lovell
2
ຮູບພາບຂອງ Shasa Smith
Shasa Smith
ຮູບພາບຂອງ Shasa Smith
Shasa Smith
3
Breadcrumbs in Moodle 4
ຮູບພາບຂອງ Chris Kenniburg
Chris Kenniburg
ຮູບພາບຂອງ Bob Gilmore
Bob Gilmore
2
ຮູບພາບຂອງ Chris Kenniburg
Chris Kenniburg
ຮູບພາບຂອງ Chris Kenniburg
Chris Kenniburg
0
Home page for users
ຮູບພາບຂອງ Luiggi Sansonetti
Luiggi Sansonetti
ຮູບພາບຂອງ Chris Kenniburg
Chris Kenniburg
2
Navigation to quizzes
ຮູບພາບຂອງ  Dominique Bauer
 Dominique Bauer
ຮູບພາບຂອງ Barbara Ramiro
Barbara Ramiro
1
Improving the Moodle.ORG experience
ຮູບພາບຂອງ Uli Mauersberg
Uli Mauersberg
ຮູບພາບຂອງ Rajesh Wadhwa
Rajesh Wadhwa
13
Place of "Add a block" button
ຮູບພາບຂອງ Moien Abadi
Moien Abadi
ຮູບພາບຂອງ Luiggi Sansonetti
Luiggi Sansonetti
3
Page width in quizzes
ຮູບພາບຂອງ  Dominique Bauer
 Dominique Bauer
ຮູບພາບຂອງ  Dominique Bauer
 Dominique Bauer
0
ຮູບພາບຂອງ Zoran Jančić
Zoran Jančić
ຮູບພາບຂອງ Zoran Jančić
Zoran Jančić
4
Grouping
ຮູບພາບຂອງ GEOFREY EZEKIEL
GEOFREY EZEKIEL
ຮູບພາບຂອງ Séverin Terrier
Séverin Terrier
3
Course Index Functionality
ຮູບພາບຂອງ Chris Kenniburg
Chris Kenniburg
ຮູບພາບຂອງ Chris Kenniburg
Chris Kenniburg
0
Design thinking for LMS 4.1
ຮູບພາບຂອງ Uli Mauersberg
Uli Mauersberg
ຮູບພາບຂອງ Uli Mauersberg
Uli Mauersberg
0
Preventing Plagiarism
ຮູບພາບຂອງ Grace Nisbet
Grace Nisbet
ຮູບພາບຂອງ Grace Nisbet
Grace Nisbet
2
ຮູບພາບຂອງ Michelle Doherty
Michelle Doherty
ຮູບພາບຂອງ Michelle Doherty
Michelle Doherty
0
ຮູບພາບຂອງ Candice Diemer
Candice Diemer
ຮູບພາບຂອງ Elpiniki Smith
Elpiniki Smith
49
Introducing new UXers at Moodle HQ
ຮູບພາບຂອງ Sander Bangma
Sander Bangma
1
ຮູບພາບຂອງ  Dominique Bauer
 Dominique Bauer
ຮູບພາບຂອງ Richard Samson
Richard Samson
3
UX of quizzes
ຮູບພາບຂອງ Oliver Bay
Oliver Bay
10
ຮູບພາບຂອງ xavier flamant
xavier flamant
ຮູບພາບຂອງ xavier flamant
xavier flamant
0
ຮູບພາບຂອງ xavier flamant
xavier flamant
ຮູບພາບຂອງ xavier flamant
xavier flamant
0
moodle exams only for tablet
ຮູບພາບຂອງ Huseyn Hoca
Huseyn Hoca
ຮູບພາບຂອງ Huseyn Hoca
Huseyn Hoca
4
ຮູບພາບຂອງ Candice Diemer
Candice Diemer
ຮູບພາບຂອງ Sander Bangma
Sander Bangma
9
Brief update
ຮູບພາບຂອງ Rafael Lechugo
Rafael Lechugo
ຮູບພາບຂອງ Sander Bangma
Sander Bangma
6
ຮູບພາບຂອງ Adam Barbary
Adam Barbary
ຮູບພາບຂອງ Hugo Ribeiro
Hugo Ribeiro
2
ຮູບພາບຂອງ Chris Kenniburg
Chris Kenniburg
ຮູບພາບຂອງ Sander Bangma
Sander Bangma
1
Moodle UX team changes
ຮູບພາບຂອງ Martin Dougiamas
Martin Dougiamas
ຮູບພາບຂອງ Sander Bangma
Sander Bangma
1
Blocks in 4.0
ຮູບພາບຂອງ Ralf Hilgenstock
Ralf Hilgenstock
ຮູບພາບຂອງ Ralf Hilgenstock
Ralf Hilgenstock
0
ຮູບພາບຂອງ tehila openapp
tehila openapp
ຮູບພາບຂອງ tehila openapp
tehila openapp
0
Moodle NEW Icons flexibility
ຮູບພາບຂອງ Vladimir ZH
Vladimir ZH
ຮູບພາບຂອງ Vladimir ZH
Vladimir ZH
0
Clean URLs
ຮູບພາບຂອງ Tasos Koutoumanos
Tasos Koutoumanos
ຮູບພາບຂອງ Stephen Ogden
Stephen Ogden
3
ຮູບພາບຂອງ Barbara Ramiro
Barbara Ramiro
ຮູບພາບຂອງ Rodolfo Orjuela
Rodolfo Orjuela
5
Student Do a Course - Project Scope
ຮູບພາບຂອງ Candice Diemer
Candice Diemer
ຮູບພາບຂອງ Candice Diemer
Candice Diemer
4
How can i help you?
ຮູບພາບຂອງ Pablo Silva
Pablo Silva
ຮູບພາບຂອງ Pablo Silva
Pablo Silva
0
UX for students
ຮູບພາບຂອງ Ymes Anon
Ymes Anon
0
ຮູບພາບຂອງ Hina Khan
Hina Khan
ຮູບພາບຂອງ Diane Soini
Diane Soini
27
Opinions wanted
ຮູບພາບຂອງ Tim Hunt
Tim Hunt
0
ຮູບພາບຂອງ David Mudrák
David Mudrák
ຮູບພາບຂອງ Haakon Meland Eriksen
Haakon Meland Eriksen
5
ຮູບພາບຂອງ Hina Khan
Hina Khan
ຮູບພາບຂອງ Ralf Hilgenstock
Ralf Hilgenstock
2
ຮູບພາບຂອງ Barbara Ramiro
Barbara Ramiro
ຮູບພາບຂອງ Moien Abadi
Moien Abadi
7
ຮູບພາບຂອງ Sara Arjona Téllez
Sara Arjona Téllez
ຮູບພາບຂອງ Sara Arjona Téllez
Sara Arjona Téllez
3
ຮູບພາບຂອງ Tim Hunt
Tim Hunt
5
4.0 UX Roadmap Update
ຮູບພາບຂອງ Candice Diemer
Candice Diemer
ຮູບພາບຂອງ Candice Diemer
Candice Diemer
4
User-testing sessions: Sign up!
ຮູບພາບຂອງ Hina Khan
Hina Khan
0
ຮູບພາບຂອງ Tobias Sanders
Tobias Sanders
ຮູບພາບຂອງ Tobias Sanders
Tobias Sanders
0
ຮູບພາບຂອງ Barbara Ramiro
Barbara Ramiro
ຮູບພາບຂອງ ລຶບຜູ້ໃຊ້
ລຶບຜູ້ໃຊ້
3
UX Survey results are out!
ຮູບພາບຂອງ Hina Khan
Hina Khan
0
ຮູບພາບຂອງ Candice Diemer
Candice Diemer
13