تالار گفتگوی عمومی توسعه‌دهندگان

این تالار مکانی برای گفتگوهای عمومی بین توسعه‌دهندگان و کدنویسان روی مودل می‌باشد. اگر تجربهٔ برنامه‌نویسی ندارید نیز مقدم شما در این تالار گرامی داشته خواهد شد، ولی توجه داشته باشید که به انجمنی وارد شده‌اید که مختص و متعلق به برنامه‌نویسان می‌باشد. بنابر این طبیعی است که در لحن و ادبیات مورد استفاده، شما باید خودتان را با آنها وفق دهید و نه آنها.

پیش از ارسال مطلب مطمئن شوید که تالار مرتبط تری (اختصاصی تری) برای طرح مطلب شما وجود نداشته باشد.

لطفاً به مستندات توسعه‌دهنده و سوالات متداول توسعه‌دهنده هم سری بزنید.

List of discussions. Showing 88 of 388 discussions
وضعیت گفتگو شروع‌کنندهٔ گفتگو آخرین مطلب تعداد مطالب اقدامات
عکس Amir Parsi
Amir Parsi
4
عکس amir ghasemiyan
amir ghasemiyan
عکس amir ghasemiyan
amir ghasemiyan
0
عکس amir ghasemiyan
amir ghasemiyan
عکس amir ghasemiyan
amir ghasemiyan
2
عکس Amin Farajzadeh
Amin Farajzadeh
عکس Amin Farajzadeh
Amin Farajzadeh
2
عکس Amin Farajzadeh
Amin Farajzadeh
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس Amin Farajzadeh
Amin Farajzadeh
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس Amin Farajzadeh
Amin Farajzadeh
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس Amin Farajzadeh
Amin Farajzadeh
1
عکس Amin Farajzadeh
Amin Farajzadeh
عکس Amin Farajzadeh
Amin Farajzadeh
1
عکس Amin Farajzadeh
Amin Farajzadeh
2
عکس AM Sanat
AM Sanat
8
عکس AM Sanat
AM Sanat
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس AM Sanat
AM Sanat
4
عکس AM Sanat
AM Sanat
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
3
عکس AM Sanat
AM Sanat
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
3
عکس AM Sanat
AM Sanat
عکس Erfan Soleymani
Erfan Soleymani
1
عکس AM Sanat
AM Sanat
3
عکس AM Sanat
AM Sanat
0
عکس AM Sanat
AM Sanat
0
عکس AM Sanat
AM Sanat
عکس Amin Farajzadeh
Amin Farajzadeh
4
عکس alireza zare
alireza zare
3
عکس alireza zare
alireza zare
1
عکس Ali Reza Ramezany
Ali Reza Ramezany
عکس Hooman Kiani
Hooman Kiani
2
عکس Ali Nejati
Ali Nejati
عکس Seied Ali Razavi Omrani
Seied Ali Razavi Omrani
4
عکس Ali Nejati
Ali Nejati
عکس leila zebarjadi
leila zebarjadi
2
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
3
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
3
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
2
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
2
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
0
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
5
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
3
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
3
عکس ali zolfaghari
ali zolfaghari
عکس ali zolfaghari
ali zolfaghari
0
عکس ali mohammadi
ali mohammadi
0
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
3
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
0
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
0
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
1
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
2
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
4
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
7
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
4
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
3
عکس ali samadi
ali samadi
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
5
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
2
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
2
عکس ali samadi
ali samadi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
2
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
0
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
2
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
عکس Hooman Kiani
Hooman Kiani
2
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
6
عکس ali hamze
ali hamze
1
عکس alex dnshvr
alex dnshvr
1
عکس aida azari
aida azari
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس afshin rasooli
afshin rasooli
7
عکس afshin rasooli
afshin rasooli
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
2
عکس Abolfazl Gholami
Abolfazl Gholami
عکس Abolfazl Gholami
Abolfazl Gholami
0
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
0
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
0
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
2
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
3
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
0
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
10
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
1
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس Hamed Azimi
Hamed Azimi
7
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
1
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
2
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
0
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
0
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
0
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
0
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
2
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس elham salari
elham salari
5
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
1
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
0
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس HADI DADKHAH
HADI DADKHAH
1
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
0
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
2
عکس Abbas Khodaeian
Abbas Khodaeian
عکس Abbas Khodaeian
Abbas Khodaeian
0
عکس abbas heidary
abbas heidary
عکس abbas heidary
abbas heidary
2
عکس abbas heidary
abbas heidary
عکس abbas heidary
abbas heidary
2