ဆွေးနွေးပွဲ စာရင်း။ ဆွေးနွေးပွဲ 399 ရှိ 100 ကို ဖော်ပြခြင်း။
အခြေအနေ ဆွေးနွေးမှု မှ စတင်သော နောက်ဆုံးပိုစ့် အကြောင်းပြန်မှုများ ညွှန်ကြားချက်များ
HEADS UP: MNet support will end in Moodle 2.3
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Martin Dougiamas ၏ ရုပ်ပုံ
Martin Dougiamas
Kristina Hoeppner ၏ ရုပ်ပုံ
Kristina Hoeppner
47
Mnet deprecation
Gary Prosser ၏ ရုပ်ပုံ
Gary Prosser
Andrew Morris ၏ ရုပ်ပုံ
Andrew Morris
7
How to disable XML-RPC protocol
John Pierwszy ၏ ရုပ်ပုံ
John Pierwszy
José Eduardo Martins ၏ ရုပ်ပုံ
José Eduardo Martins
1
No Public Key
Selma Limbo ၏ ရုပ်ပုံ
Selma Limbo
Selma Limbo ၏ ရုပ်ပုံ
Selma Limbo
0
Mnet on Moodle 3.11
David Sosa Valdes ၏ ရုပ်ပုံ
David Sosa Valdes
David Sosa Valdes ၏ ရုပ်ပုံ
David Sosa Valdes
1
Mnet SP doesn't offer manual logins
Visvanath Ratnaweera ၏ ရုပ်ပုံ
Visvanath Ratnaweera
Visvanath Ratnaweera ၏ ရုပ်ပုံ
Visvanath Ratnaweera
4
enter to the Community Hub if Mnet fails
David Sosa Valdes ၏ ရုပ်ပုံ
David Sosa Valdes
David Sosa Valdes ၏ ရုပ်ပုံ
David Sosa Valdes
0
ingresar al Concentrador Comunitario sin MNet
David Sosa Valdes ၏ ရုပ်ပုံ
David Sosa Valdes
David Sosa Valdes ၏ ရုပ်ပုံ
David Sosa Valdes
0
encryption-invalid - failure to update keys
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Dave Balch ၏ ရုပ်ပုံ
Dave Balch
Dave Balch ၏ ရုပ်ပုံ
Dave Balch
1
MNet remote enrollment does not work
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Sergiy Stadnyk ၏ ရုပ်ပုံ
Sergiy Stadnyk
David Mudrák ၏ ရုပ်ပုံ
David Mudrák
1
Rob Hardy ၏ ရုပ်ပုံ
Rob Hardy
Rob Hardy ၏ ရုပ်ပုံ
Rob Hardy
0
single sign on issue
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
shiny gutta ၏ ရုပ်ပုံ
shiny gutta
shiny gutta ၏ ရုပ်ပုံ
shiny gutta
0
MNet Remote Enrollments Client Does Not Recognize Capabilities
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Alex Negron ၏ ရုပ်ပုံ
Alex Negron
Alex Negron ၏ ရုပ်ပုံ
Alex Negron
0
MNET and the new user policies system
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Ken Farrimond ၏ ရုပ်ပုံ
Ken Farrimond
Ken Farrimond ၏ ရုပ်ပုံ
Ken Farrimond
0
Peer to Peer connecting Issues
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
abhinaya srinivas ၏ ရုပ်ပုံ
abhinaya srinivas
Araldo Janes ၏ ရုပ်ပုံ
Araldo Janes
2
MNet Public Key
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Mohamed Abdel-Bary ၏ ရုပ်ပုံ
Mohamed Abdel-Bary
Stuart Mealor ၏ ရုပ်ပုံ
Stuart Mealor
1
William Chan ၏ ရုပ်ပုံ
William Chan
William Chan ၏ ရုပ်ပုံ
William Chan
2
Delete mnet user
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Gianluca Torbidone ၏ ရုပ်ပုံ
Gianluca Torbidone
Gianluca Torbidone ၏ ရုပ်ပုံ
Gianluca Torbidone
2
Jason Hollowell ၏ ရုပ်ပုံ
Jason Hollowell
Jason Hollowell ၏ ရုပ်ပုံ
Jason Hollowell
4
Linking my 2 Moodle site
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
nolan damon ၏ ရုပ်ပုံ
nolan damon
Jason Hollowell ၏ ရုပ်ပုံ
Jason Hollowell
1
Remote Enrolment Questions
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Michael Verhaag ၏ ရုပ်ပုံ
Michael Verhaag
Michael Verhaag ၏ ရုပ်ပုံ
Michael Verhaag
0
moodle 3.3 - Show remote courses in Course Oveview
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Dimosthenis Manias ၏ ရုပ်ပုံ
Dimosthenis Manias
David Mudrák ၏ ရုပ်ပုံ
David Mudrák
2
Display course list from remote MNET Moodle site
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Konrad Lorinczi ၏ ရုပ်ပုံ
Konrad Lorinczi
David Mudrák ၏ ရုပ်ပုံ
David Mudrák
1
David Bogner ၏ ရုပ်ပုံ
David Bogner
David Mudrák ၏ ရုပ်ပုံ
David Mudrák
1
how to manage users in mahara after MNET login
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Siamak Alavi ၏ ရုပ်ပုံ
Siamak Alavi
Randy Thornton ၏ ရုပ်ပုံ
Randy Thornton
4
Mnet blank "Course summary"
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Ethan Kwan ၏ ရုပ်ပုံ
Ethan Kwan
Ethan Kwan ၏ ရုပ်ပုံ
Ethan Kwan
1
Remove/hide courses from deleted peers?
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Dave Balch ၏ ရုပ်ပုံ
Dave Balch
Dave Balch ၏ ရုပ်ပုံ
Dave Balch
0
MNet enrollements
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
SVI eSolutions ၏ ရုပ်ပုံ
SVI eSolutions
SVI eSolutions ၏ ရုပ်ပုံ
SVI eSolutions
2
working with Moodle Offline
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Mark Dickinson ၏ ရုပ်ပုံ
Mark Dickinson
Sourabh Maheshwari ၏ ရုပ်ပုံ
Sourabh Maheshwari
21
Moodle 2.4 with MNET to Moodle 3
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Jordi Pujol-Ahulló ၏ ရုပ်ပုံ
Jordi Pujol-Ahulló
Jordi Pujol-Ahulló ၏ ရုပ်ပုံ
Jordi Pujol-Ahulló
0
Mahoodle wont let me login in Mahara
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Stephan Tedesco ၏ ရုပ်ပုံ
Stephan Tedesco
Stephan Tedesco ၏ ရုပ်ပုံ
Stephan Tedesco
0
MNET link directing to a particular course
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Colin Matheson ၏ ရုပ်ပုံ
Colin Matheson
Jon Bolton ၏ ရုပ်ပုံ
Jon Bolton
2
Who could help me update MNet documentation?
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Stuart Cording ၏ ရုပ်ပုံ
Stuart Cording
Simon Vart ၏ ရုပ်ပုံ
Simon Vart
3
Public key unavailable/not visible
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Mark Williams ၏ ရုပ်ပုံ
Mark Williams
SVI eSolutions ၏ ရုပ်ပုံ
SVI eSolutions
3
I installed php-xmlrpc but moodle can't check it
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Bien Hoang ၏ ရုပ်ပုံ
Bien Hoang
Bien Hoang ၏ ရုပ်ပုံ
Bien Hoang
0
David Bogner ၏ ရုပ်ပုံ
David Bogner
Bert van der Hooft ၏ ရုပ်ပုံ
Bert van der Hooft
5
Mnet enrolment with Moodle 3
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Tabitha Roder ၏ ရုပ်ပုံ
Tabitha Roder
Ken Farrimond ၏ ရုပ်ပုံ
Ken Farrimond
1
Alan Azzera ၏ ရုပ်ပုံ
Alan Azzera
Sourabh Maheshwari ၏ ရုပ်ပုံ
Sourabh Maheshwari
3
setup config.php
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
solmaz naderi ၏ ရုပ်ပုံ
solmaz naderi
1
MNET and CAS question
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Carlos Chiarella ၏ ရုပ်ပုံ
Carlos Chiarella
Hafriz Azhan ၏ ရုပ်ပုံ
Hafriz Azhan
2
Autoenrol mnet users
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
kenny calvat ၏ ရုပ်ပုံ
kenny calvat
kenny calvat ၏ ရုပ်ပုံ
kenny calvat
0
Course search on moodle network
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Maxim Sadovnikov ၏ ရုပ်ပုံ
Maxim Sadovnikov
Maxim Sadovnikov ၏ ရုပ်ပုံ
Maxim Sadovnikov
0
MNET and Haproxy
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
kenny calvat ၏ ရုပ်ပုံ
kenny calvat
kenny calvat ၏ ရုပ်ပုံ
kenny calvat
3
Missing Moodle Network enrolment plugin
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Carly Born ၏ ရုပ်ပုံ
Carly Born
Carly Born ၏ ရုပ်ပုံ
Carly Born
3
MNET problems after upgrade - any ideas?
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Linda Petty ၏ ရုပ်ပုံ
Linda Petty
Linda Petty ၏ ရုပ်ပုံ
Linda Petty
0
MNet: right to enrolment to distant courses
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Jacques Barzic ၏ ရုပ်ပုံ
Jacques Barzic
Jacques Barzic ၏ ရုပ်ပုံ
Jacques Barzic
0
Public key from MNet Hub
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Jacques Barzic ၏ ရုပ်ပုံ
Jacques Barzic
Jacques Barzic ၏ ရုပ်ပုံ
Jacques Barzic
0
Automatically registering on MNet Hub
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Jacques Barzic ၏ ရုပ်ပုံ
Jacques Barzic
Jacques Barzic ၏ ရုပ်ပုံ
Jacques Barzic
0
Mnet Newbie question : listing remote courses
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Simon Vart ၏ ရုပ်ပုံ
Simon Vart
Simon Vart ၏ ရုပ်ပုံ
Simon Vart
0
Replace local users with mnet users
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
David Bogner ၏ ရုပ်ပုံ
David Bogner
Andrés Doria Corcho ၏ ရုပ်ပုံ
Andrés Doria Corcho
5
How to create multi company in moodle
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Sandeep Saraswat ၏ ရုပ်ပုံ
Sandeep Saraswat
Robert Brenstein ၏ ရုပ်ပုံ
Robert Brenstein
1
Time Gap Error - Peer to Peer
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Damian Bardiger ၏ ရုပ်ပုံ
Damian Bardiger
Robert Zakrocki ၏ ရုပ်ပုံ
Robert Zakrocki
3
Embed default Mahara link into standard HTML link
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Atif Matin ၏ ရုပ်ပုံ
Atif Matin
1
Allan Smee ၏ ရုပ်ပုံ
Allan Smee
Allan Smee ၏ ရုပ်ပုံ
Allan Smee
0
Converting MNet users to local
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Nick Moodle ၏ ရုပ်ပုံ
Nick Moodle
Nick Moodle ၏ ရုပ်ပုံ
Nick Moodle
0
E-Commerce
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Sandeep Saraswat ၏ ရုပ်ပုံ
Sandeep Saraswat
Sandeep Saraswat ၏ ရုပ်ပုံ
Sandeep Saraswat
0
LDAP Authenication changing to Manul
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Andrew Fisher ၏ ရုပ်ပုံ
Andrew Fisher
Andrew Fisher ၏ ရုပ်ပုံ
Andrew Fisher
0
Nacho Aguilar ၏ ရုပ်ပုံ
Nacho Aguilar
Nacho Aguilar ၏ ရုပ်ပုံ
Nacho Aguilar
0
Public Key's not updating automatically
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Alan Cherwinski ၏ ရုပ်ပုံ
Alan Cherwinski
Nacho Aguilar ၏ ရုပ်ပုံ
Nacho Aguilar
1
public key automatically rotates every 28 days (by default)
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Jason Long ၏ ရုပ်ပုံ
Jason Long
Nacho Aguilar ၏ ရုပ်ပုံ
Nacho Aguilar
1
Removal of mnet logs in Moodle 2.8
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Adrian Greeve ၏ ရုပ်ပုံ
Adrian Greeve
Adrian Greeve ၏ ရုပ်ပုံ
Adrian Greeve
0
Is anyone using remote log entries with mnet?
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Dan Poltawski ၏ ရုပ်ပုံ
Dan Poltawski
David Monllaó ၏ ရုပ်ပုံ
David Monllaó
3
mnet/encryption-invalid
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Alan Cherwinski ၏ ရုပ်ပုံ
Alan Cherwinski
Alan Cherwinski ၏ ရုပ်ပုံ
Alan Cherwinski
1
anthony leduc ၏ ရုပ်ပုံ
anthony leduc
anthony leduc ၏ ရုပ်ပုံ
anthony leduc
7
How do I enable networking?
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Garrett Reynolds ၏ ရုပ်ပုံ
Garrett Reynolds
Diego Abarca ၏ ရုပ်ပုံ
Diego Abarca
3
辉 高 ၏ ရုပ်ပုံ
辉 高
8
Mahara Moodle Integration
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Sham P ၏ ရုပ်ပုံ
Sham P
1
mnet with manual enrollment
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Greg Rodenhiser ၏ ရုပ်ပုံ
Greg Rodenhiser
Sharon Strauss ၏ ရုပ်ပုံ
Sharon Strauss
2
Moodle/Mahara SSO problem after upgrade
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Gjorgi Mijalchev ၏ ရုပ်ပုံ
Gjorgi Mijalchev
Gjorgi Mijalchev ၏ ရုပ်ပုံ
Gjorgi Mijalchev
0
ERROR 3: 3:XML Parse error
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Todd Lantz ၏ ရုပ်ပုံ
Todd Lantz
Todd Lantz ၏ ရုပ်ပုံ
Todd Lantz
4
MNET Remembering Role when going to 2nd Moodle
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Graham Paull ၏ ရုပ်ပုံ
Graham Paull
Inbar Dotan ၏ ရုပ်ပုံ
Inbar Dotan
1
Examples of how people are using Moodle networks
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
David Sturrock ၏ ရုပ်ပုံ
David Sturrock
Derek Chirnside ၏ ရုပ်ပုံ
Derek Chirnside
5
config peer ,but "serverices" tab can't open
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
辉 高 ၏ ရုပ်ပုံ
辉 高
0
Multiple MNet networking on the same server
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Gjorgi Mijalchev ၏ ရုပ်ပုံ
Gjorgi Mijalchev
Daniel Greene ၏ ရုပ်ပုံ
Daniel Greene
1
David Bogner ၏ ရုပ်ပုံ
David Bogner
John Anderson ၏ ရုပ်ပုံ
John Anderson
1
John Anderson ၏ ရုပ်ပုံ
John Anderson
John Anderson ၏ ရုပ်ပုံ
John Anderson
1
Public key not being read
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
William Mair ၏ ရုပ်ပုံ
William Mair
Andrew Morris ၏ ရုပ်ပုံ
Andrew Morris
1
Credentials forwarding - intermittent MNET issue windows
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Linda Petty ၏ ရုပ်ပုံ
Linda Petty
Linda Petty ၏ ရုပ်ပုံ
Linda Petty
9
Syncing users from Moodle A to Moodle B
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Jordi Pujol-Ahulló ၏ ရုပ်ပုံ
Jordi Pujol-Ahulló
Jordi Pujol-Ahulló ၏ ရုပ်ပုံ
Jordi Pujol-Ahulló
0
Network Servers not showing in block options
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
John Rickard ၏ ရုပ်ပုံ
John Rickard
Ken Task ၏ ရုပ်ပုံ
Ken Task
1
Kayla O'Keefe ၏ ရုပ်ပုံ
Kayla O'Keefe
Kayla O'Keefe ၏ ရုပ်ပုံ
Kayla O'Keefe
0
Mary Cooch ၏ ရုပ်ပုံ
Mary Cooch
Allison Soo ၏ ရုပ်ပုံ
Allison Soo
5
Moodle as Identity Provider
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Alfredo Freitas ၏ ရုပ်ပုံ
Alfredo Freitas
Alfredo Freitas ၏ ရုပ်ပုံ
Alfredo Freitas
0
The key is not a valid SSL key.
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Jaume Feliu ၏ ရုပ်ပုံ
Jaume Feliu
Jaume Feliu ၏ ရုပ်ပုံ
Jaume Feliu
0
Remote Enrolments Client Not Searching
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Sam Hegarty ၏ ရုပ်ပုံ
Sam Hegarty
John Andrewartha ၏ ရုပ်ပုံ
John Andrewartha
2
Sending informations to Mahara
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Lilian hugues ၏ ရုပ်ပုံ
Lilian hugues
John Andrewartha ၏ ရုပ်ပုံ
John Andrewartha
10
Kathrin Bonfigt ၏ ရုပ်ပုံ
Kathrin Bonfigt
Evan Donovan ၏ ရုပ်ပုံ
Evan Donovan
7
Moodle SSO - cURL Errors
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Graham Paull ၏ ရုပ်ပုံ
Graham Paull
Ken Task ၏ ရုပ်ပုံ
Ken Task
2
Unable to sign in via SSO
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
James Weller ၏ ရုပ်ပုံ
James Weller
Tzvi Daum ၏ ရုပ်ပုံ
Tzvi Daum
4
Klaus Steitz ၏ ရုပ်ပုံ
Klaus Steitz
Klaus Steitz ၏ ရုပ်ပုံ
Klaus Steitz
5
Mahara ePortfolio on Moodle 2.5
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Greg Rodenhiser ၏ ရုပ်ပုံ
Greg Rodenhiser
Greg Rodenhiser ၏ ရုပ်ပုံ
Greg Rodenhiser
1
users added during imsenterprise enrolment can't authenticate
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Jo Matthews ၏ ရုပ်ပုံ
Jo Matthews
Jo Matthews ၏ ရုပ်ပုံ
Jo Matthews
0
Running moodle in an intranet server - Please help
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Michelle Mee Ombao ၏ ရုပ်ပုံ
Michelle Mee Ombao
Michelle Mee Ombao ၏ ရုပ်ပုံ
Michelle Mee Ombao
0
MNET and Mahara - Blank Public Key - Please help
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
James Cracknell ၏ ရုပ်ပုံ
James Cracknell
James Cracknell ၏ ရုပ်ပုံ
James Cracknell
0
Multiple instances with single core moodle
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
kirupa lakshmi ၏ ရုပ်ပုံ
kirupa lakshmi
kirupa lakshmi ၏ ရုပ်ပုံ
kirupa lakshmi
4
connect() timed out!ERROR 28 - any ideas?
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Peter Ruthven-Stuart ၏ ရုပ်ပုံ
Peter Ruthven-Stuart
Peter Ruthven-Stuart ၏ ရုပ်ပုံ
Peter Ruthven-Stuart
0
Syncing user profiles and bulk remote enrolment via MNET
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
David Bogner ၏ ရုပ်ပုံ
David Bogner
David Bogner ၏ ရုပ်ပုံ
David Bogner
0
Mari Cruz García ၏ ရုပ်ပုံ
Mari Cruz García
Mari Cruz García ၏ ရုပ်ပုံ
Mari Cruz García
3
Moodle mahara integration problem in xampp v1.7.7
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Mahendra Soni ၏ ရုပ်ပုံ
Mahendra Soni
Mahendra Soni ၏ ရုပ်ပုံ
Mahendra Soni
5
MNet between Moodle 1.9 and 2.3
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Peter Skipworth ၏ ရုပ်ပုံ
Peter Skipworth
Mary Cooch ၏ ရုပ်ပုံ
Mary Cooch
2