បង្ហាញកិច្ចពិភាក្សាចំនួន 100 ក្នុងចំណោម 69274
ស្ថានភាព កិច្ចពិភាក្សា បានចាប់ផ្ដើមដោយ ប្រកាសចុងក្រោយ ការឆ្លើយតប សកម្មភាព
រូបភាព Howard Miller
Howard Miller
26
រូបភាព MJ Prez
MJ Prez
1
រូបភាព Gabor Toth
Gabor Toth
19
រូបភាព Abhishek Shrivastava
Abhishek Shrivastava
2
រូបភាព Thomas Müller
Thomas Müller
6
រូបភាព Menna Ayman
Menna Ayman
5
រូបភាព Clarissa Stewart
Clarissa Stewart
រូបភាព Francisco Gutierrez
Francisco Gutierrez
17
រូបភាព Alonso Rey Cerros
Alonso Rey Cerros
1
រូបភាព FATIMA NASIR
FATIMA NASIR
1
រូបភាព Maryam Peace Makobwe
Maryam Peace Makobwe
1
រូបភាព jon harris
jon harris
4
រូបភាព Marie Meier
Marie Meier
1
រូបភាព Andy Hill
Andy Hill
2
រូបភាព jane atkinson
jane atkinson
0
រូបភាព Mirka Kouka
Mirka Kouka
2
រូបភាព Daniel Carnovale-Evans
Daniel Carnovale-Evans
រូបភាព Daniel Carnovale-Evans
Daniel Carnovale-Evans
0
រូបភាព Ali karim Pukhraj
Ali karim Pukhraj
0
រូបភាព Ravi Murugesan
Ravi Murugesan
0
រូបភាព Jagadhisha Gowda S N
Jagadhisha Gowda S N
2
រូបភាព Miro Dunham
Miro Dunham
1
រូបភាព Carlos Cadabeira
Carlos Cadabeira
1
រូបភាព Alex Vanden Bosch
Alex Vanden Bosch
2
រូបភាព Gian Carlo Cataraja
Gian Carlo Cataraja
រូបភាព Visvanath Ratnaweera
Visvanath Ratnaweera
1
រូបភាព Guilherme Marcuci
Guilherme Marcuci
0
រូបភាព Dr Melody Smith
Dr Melody Smith
1
រូបភាព Kai-Uwe Rommel
Kai-Uwe Rommel
17
រូបភាព Anne P.
Anne P.
0
រូបភាព B. M.
B. M.
3
រូបភាព Sunny Adhatrao
Sunny Adhatrao
1
រូបភាព Elton Nunes
Elton Nunes
14
រូបភាព Thierry Crassard
Thierry Crassard
0
រូបភាព Hafiiz Eko Maryanto
Hafiiz Eko Maryanto
3
រូបភាព Binoy Chacko
Binoy Chacko
3
រូបភាព Thierry Crassard
Thierry Crassard
0
រូបភាព Andrew D
Andrew D
5
រូបភាព Ian L
Ian L
16
រូបភាព michel muane
michel muane
3
រូបភាព Paul R
Paul R
1
រូបភាព David M
David M
3
រូបភាព MJ Prez
MJ Prez
3
រូបភាព Ian L
Ian L
5
រូបភាព Gus Hagelberg
Gus Hagelberg
1
រូបភាព Binoy Chacko
Binoy Chacko
3
រូបភាព Antonio Pérez Trapero
Antonio Pérez Trapero
រូបភាព Antonio Pérez Trapero
Antonio Pérez Trapero
6
រូបភាព Susan Jones
Susan Jones
1
រូបភាព Leslie Harris
Leslie Harris
5
រូបភាព Pranjal Sagar
Pranjal Sagar
2
រូបភាព Howard Miller
Howard Miller
2
រូបភាព MSHP MATHURA
MSHP MATHURA
4
រូបភាព Zero Kriss
Zero Kriss
2
រូបភាព Mohammad Hassan
Mohammad Hassan
2
រូបភាព Andi Sumangelipu
Andi Sumangelipu
18
រូបភាព محمد سلمان الشيخ ويس
محمد سلمان الشيخ ويس
រូបភាព Mohamad Salman Al-shikh wis
Mohamad Salman Al-shikh wis
4
រូបភាព Perry Way
Perry Way
2
រូបភាព Binoy Chacko
Binoy Chacko
5
រូបភាព Maria Carrasco
Maria Carrasco
7
រូបភាព Amila Voloder
Amila Voloder
1
រូបភាព Jerome Nelson Jayaprakash
Jerome Nelson Jayaprakash
3
រូបភាព Cord Hockemeyer
Cord Hockemeyer
រូបភាព TROZMER EDUCACION CONTINUA
TROZMER EDUCACION CONTINUA
5
រូបភាព Mónica Sánchez
Mónica Sánchez
4
រូបភាព Dallas Smith
Dallas Smith
1
រូបភាព Dan Cass
Dan Cass
0
រូបភាព Jonathan Aquilina
Jonathan Aquilina
រូបភាព Visvanath Ratnaweera
Visvanath Ratnaweera
3
រូបភាព Sunny Adhatrao
Sunny Adhatrao
4
រូបភាព Sarath P
Sarath P
1
រូបភាព amani minja
amani minja
1
រូបភាព Hendra Sutrisno
Hendra Sutrisno
4
រូបភាព Juno Sprite
Juno Sprite
14
រូបភាព Harsh Sharma
Harsh Sharma
1
រូបភាព parinaz sayyafi
parinaz sayyafi
0
រូបភាព Ricardo Groiso
Ricardo Groiso
6
រូបភាព Donna Smith
Donna Smith
12
រូបភាព Quintin Seegers
Quintin Seegers
3
រូបភាព Eric Phetteplace
Eric Phetteplace
3
រូបភាព Guillermo Rodriguez
Guillermo Rodriguez
3
រូបភាព Tobias Sanders
Tobias Sanders
12
រូបភាព Emilio Sabatucci
Emilio Sabatucci
1
រូបភាព Andrew D
Andrew D
14
រូបភាព BlueSteam Strydom
BlueSteam Strydom
37
រូបភាព Sally Abuhazeem
Sally Abuhazeem
2
រូបភាព Sofi Anamaria
Sofi Anamaria
4
រូបភាព Hannah Kingston
Hannah Kingston
9
រូបភាព Lime Scha
Lime Scha
1
រូបភាព Laurent Duperval
Laurent Duperval
0
រូបភាព M Ghazaly Abdul Rahman
M Ghazaly Abdul Rahman
រូបភាព M Ghazaly Abdul Rahman
M Ghazaly Abdul Rahman
0
រូបភាព michel muane
michel muane
21
រូបភាព Mark Jons
Mark Jons
5
រូបភាព amani minja
amani minja
1
រូបភាព M Ghazaly Abdul Rahman
M Ghazaly Abdul Rahman
2
រូបភាព Neil Kay
Neil Kay
6
រូបភាព Terence Love
Terence Love
1
រូបភាព Eric Eric
Eric Eric
រូបភាព Visvanath Ratnaweera
Visvanath Ratnaweera
9
រូបភាព Dave Foord
Dave Foord
2
រូបភាព Trent Wallis
Trent Wallis
1
រូបភាព Dan Bell
Dan Bell
រូបភាព Shirley Gregorczyk
Shirley Gregorczyk
2
រូបភាព Sunny Adhatrao
Sunny Adhatrao
4
រូបភាព Diane Marvin
Diane Marvin
1
រូបភាព Neil Leslie
Neil Leslie
2
រូបភាព Ian L
Ian L
5
រូបភាព Binoy Chacko
Binoy Chacko
2