CÁC CÔNG CỤ TẠO BÀI GIẢNG

Có bạn nào có tài liệu vể sử dụng Reload version

 
Hình của vinh hn
Có bạn nào có tài liệu vể sử dụng Reload version
 

minh vua moi dang ki va trang nay , rat momh su giup do cua cac ban

co the gui cho minh theo dia chi: kyung_phuong@yahoo.com.vn