ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานภาษาไทยใน moodle

ขอเชิญท่านผู้สนใจร่ว มกันแปลภาษาไทยใน Moodle ให้เป็นมาตรฐานเดียวก ันทั่วประเทศที่นี่ค่ะ