VIỆT HÓA MOODLE

Tiếng Việt chỉ "tháng" trên lịch bị lỗi!