CÁC CÔNG CỤ TẠO BÀI GIẢNG

Hỏi về cách thức lưu trữ nội dung trong Reload hay EXE