CÁC CÔNG CỤ TẠO BÀI GIẢNG

Hỏi về bài giảng điện tử thiết kế tốt

 
Hoi xau
Re: Hỏi về bài giảng điện tử thiết kế tốt
 

Gởi bạn Thanh Dzuong!

Một số mẫu bài giảng ở các site nước ngoài có kiến trúc khá hay và khoa học. Tuy nhiên trong thực tế thiết kế bài giảng, bạn cần cân nhắc như kiểu viết báo của Bác Hồ ấy: Viết cái gì? Viết cho ai? Viết như thế nào? thì bạn sẽ có câu trả lời tốt nhất cho các HSinh của bạn, chứ không phải học sinh ở Mỹ hay Châu Âu, châu Úc...