Chuyển tới nội dung chính

SCORM VÀ CÁC CHUẨN E-LEARNING KHÁC

Hỏi về gói nội dung tuân theo chuẩn SCORM và tích hợp gói này vào hệ thống moodle